Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

Hacia un enfoque bilingüe y bicultural para la Enseñanza del Español como Segunda Lengua a Sordos en el Sistema Educativo Hondureño

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1153
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1153
 • Autores:

  Duarte Mejia, Aura Celeste
 • Otros:

  Palabras clave: Sord, bilingüisme, biculturalitat Deaf, bilingualism, biculturality Sordo, bilingüismo, biculturalidad
  Título en diferentes idiomas: Cap a un enfocament bilingüe i bicultural per a l'Ensenyament de l'Espanyol com aSegona Llengua a Sords al Sistema Educatiu Hondureny Towards a bilingual and bicultural approach for the Teaching of Spanish as a Second Language to the Deaf in the Honduran Educational System Hacia un enfoque bilingüe y bicultural para la Enseñanza del Español comoSegunda Lengua a Sordos en el Sistema Educativo Hondureño
  Áreas temàticas: Filologia Philology Filología
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Duarte Mejia, Aura Celeste
  Departamento: Filologies Romàniques
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-09-08
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: GIBERT ESCOFET, MARIA ISABEL
  Resumen: Aquest estudi planteja la revisió de la integració de l'ensenyament de l'espanyol com a L2 per a sords al sistema educatiu d'Hondures, encaminada cap a un enfocament bilingüe i bicultural. El qual té com a objectiu examinar la situació actual de l'ensenyament i justificar l'estatus de la comunitat sorda com a bilingüe i bicultural, conscienciar el sistema educatiu com la població hondurenya i recomanar models d'ensenyament de segones llengües desenvolupats en centres educatius regulars i especials destinats a sords, aplicats al exterior, majoritàriament d'Espanya, per a la seva futura adaptació a la realitat hondurenya. Este estudio plantea la revisión de la integraciónde la enseñanza del español como L2 para sordos en el sistema educativo de Honduras, encaminada hacia un enfoque bilingüe y bicultural. El cual tiene como objetivo examinar lasituación actual de la enseñanza y justificar el estatus de la comunidad sorda como bilingüeybicultural, concienciar al sistema educativo como a la población hondureña y recomendarmodelos de enseñanza de segundas lenguas desarrollados en centros educativos regularesyespeciales destinados a sordos, aplicados en el exterior, en su mayoría de España, para sufuturaadaptación a la realidad hondureña.
  Materia: Filologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: spa
  Enseñanza(s): Ensenyament de Llengües - Espanyol com a Llengua Estrangera
  Título en la lengua original: Hacia un enfoque bilingüe y bicultural para la Enseñanza del Español comoSegunda Lengua a Sordos en el Sistema Educativo Hondureño
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-04
 • Palabras clave:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar