Treballs Fi de Màster> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Study of the Stability of Encapsulated and Non-encapsulated Polymeric Photovoltaic Cells under Sun and Indoor illumination

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1186
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1186
 • Autores:

  Serantes Melo, Marta
 • Otros:

  Palabras clave: degradació, cel·les solars encapsulades, densitat de corrent-voltatge, impedància, cel·les solars polimèriques, PTB7:PC70BM, il·luminació d'interior il·luminació solar degradation, encapsulated solar cells, current density-voltage, impedance, polymeric solar cells, PTB7:PC70BM, indoor illumination, solar illumination degradación, celdas solares encapsuladas, densidad de corriente-voltaje, impedancia, celdas solares poliméricas, PTB7:PC70BM, iluminación de interior iluminación solar
  Título en diferentes idiomas: Estudi de l'estabilitat de cel·les fotovoltaiques polimèriques encapsulades i no encapsulades sota il·luminació solar i d'interlior Study of the Stability of Encapsulated and Non-encapsulated Polymeric Photovoltaic Cells under Sun and Indoor illumination Estudio de la estabilidad de celdas fotovoltaicas poliméricas encapsuladas y no encapsuladas bajo iluminación solar y de interliorEfecto de los edulcorantes no nutritivos en la glucemia y metabolismo de personas con diabetes mellitus de tipo 2: revisión sistemática y metaanálisis
  Áreas temàticas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Serantes Melo, Marta
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-09-08
  Director del proyecto: Pallarès Marzal, Josep
  Resumen: In this study, we analyze the degradation behavior of conventional polymeric solar cells (PSCs) under both solar and indoor illumination. In addition, we compare the results obtained with encapsulated and non-encapsulated devices. The performance of the PTB7:PC70BM-based cell showed an initial efficiency of 8.4 % under AM1.5G solar illumination and 12.0% under the LED one. The work describes first the results obtained after the measurement and analysis of the degradation process, performed by a current density – voltage (J–V) characteristic curve study, taking into account 4 performance parameters: power conversion efficiency (PCE), short circuit current density (JSC), open-circuit voltage (VOC) and fill factor (FF). The PCE of encapsulated devices under LED illumination decreased a 20% of the initial PCE after 624 h, while under sun illumination it lost a 90 % after 900 h. After this an impedance spectroscopy study was performed to analyze the internal evolution of the cell under solar AM1.5G illumination, getting to the conclusion that the active layer is the most affected when being encapsulated. En aquest estudi, s'analitza el comportament de degradació de les cèl·lules solars polímiques convencionals (PSC) tant en la il·luminació solar com en l'interior. A més, comparem els resultats obtinguts amb dispositius encapsulats i no encapsulats. El rendiment de la cèl·lula PTB7:PC70BM va mostrar una eficiència inicial del 8,4% sota il·luminació solar AM1.5G i del 12,0% sota la LED. El treball descriu primer els resultats obtinguts després de la mesura i anàlisi del procés de degradació, realitzat per un estudi de corba característica de densitat de corrent - voltatge (J–V), tenint en compte 4 paràmetres de rendiment: eficiència de conversió de potència (PCE), densitat de corrent de circuit curt (JSC), voltatge de circuit obert (VOC) i factor d'emplenament (FF). El PCE dels dispositius encapsulats sota il·luminació LED va disminuir un 20% del PCE inicial després de 624 h, mentre que sota il·luminació solar va perdre un 90% després de 900 h. Després d'això es va realitzar un estudi d'espectroscòpia d'impedància per analitzar l'evolució interna de la cèl·lula sota il·luminació solar AM1.5G, arribant a la conclusió que la capa activa és la més afectada quan està encapsulada.
  Materia: Electrònica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Study of the Stability of Encapsulated and Non-encapsulated Polymeric Photovoltaic Cells under Sun and Indoor illuminationEfecto de los edulcorantes no nutritivos en la glucemia y metabolismo de personas con diabetes mellitus de tipo 2: revisión sistemática y metaanálisis
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-25
 • Palabras clave:

  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
  Electrònica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar