Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

A novel electrochemical immunosensor for in situ antibody quantification

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1217
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1217
 • Autores:

  Oulad Ali El Hammouchi, Ahlam
 • Otros:

  Palabras clave: potenciometría, ELISA, sensores potentiometry, ELISA, sensors potenciometria, ELISA, sensors
  Título en diferentes idiomas: Un nuevo inmunosensor electroquímico para la detección in situ de anticuerpos A novel electrochemical immunosensor for in situ antibody quantification Un nou inmunosensor electroquímic per a la detecció in situ de anticossos
  Áreas temàticas: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Oulad Ali El Hammouchi, Ahlam
  APS: NO
  Departamento: Química Analítica i Química Orgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-09-09
  Director del proyecto: Blondeau, Pascal Jean Claude Leon; Andrade, Francisco Javier
  Resumen: Due to COVID-19, there has been an increase in the demand of Point-of-Care (POC) devices. In this work we introduce the first steps towards development of a novel POC device – an electrochemical immunosensor – that quantify in situ immunoglobulin gamma (IgG) in biological samples. We report a simple and low-cost methodology of construction of paper support-based Platinum sensors that use potentiometry for quantification. The recognition method is Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), through using glucose oxidase (GOX) linked antibodies. Potentiometric measurements were given based on the mixed potential mechanism. Moreover, an explanation of the sensors analytical performance, sensitivity and selectivity is provided. A causa de la COVID-19, hi ha hagut un augment de la demanda de dispositius de Punt de Coca (POC). En aquest treball s'introdueixen els primers passos cap al desenvolupament d'un nou dispositiu POC –un immunosensor electroquímic– que quantifica la gamma in situ de la immunoglobulina (IgG) en mostres biològiques. Informem d'una metodologia senzilla i de baix cost de la construcció de sensors de platí basats en suport paper que utilitzen la potenciometria per a la quantificació. El mètode de reconeixement és l'assaig Immunosorbent enllaçat amb enzim (ELISA), mitjançant l'ús d'anticossos enllaçats de glucosa oxidasa (GOX). Les mesures potentiomètriques es van donar basant-se en el mecanisme potencial mixt. A més, es proporciona una explicació dels sensors de rendiment analític, sensibilitat i selectivitat.
  Materia: Electroquimica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: A novel electrochemical immunosensor for in situ antibody quantification
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-24
 • Palabras clave:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Electroquimica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar