Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Performance characterization of miniaturized near-infrared (nir) spectrometers for the classification of sweet and bitter almonds

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1218
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1218
 • Autores:

  Ahmed, Hawbeer Jamal
 • Otros:

  Palabras clave: NIR miniaturitzat, ametlles, error de mesura multivariant miniaturized NIR, Almonds, Multivariate measurement error NIR miniaturizado, almendras, error de medición multivariante
  Título en diferentes idiomas: Caracterització del rendiment dels espectròmetres miniaturitzats d'infrarojos propers (NIR) per a la classificació d'ametlles dolces i amargues Performance characterization of miniaturized near-infrared (nir) spectrometers for the classification of sweet and bitter almonds Caracterización del rendimiento de espectrómetros miniaturizados de infrarrojo cercano (NIR) para la clasificación de almendras dulces y amargas
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Ahmed, Hawbeer Jamal
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-09-09
  Director del proyecto: Riu Rusell, Jordi; Boqué Martí, Ricard; Giussani, Barbara
  Resumen: The miniaturized NIR instruments have gained more interest in recent years because of the fast and robust measurements they provide with almost no sample pretreatments. In this work, different sources of variability have been studied that may affect the performance of two portable low-cost NIR devices (SCiO and NeoSpectra). Measurement error covariance and correlation matrices were calculated and then visually inspected to evaluate the sources and structures of the errors associated with both devices and to find the optimal preprocessing technique that may result in the improvement of the models built with both devices. Els instruments NIR miniaturitzats han guanyat més interès en els últims anys a causa de les mesures ràpides i robustes que proporcionen gairebé cap pretractament de mostra. En aquest treball, s'han estudiat diferents fonts de variabilitat que poden afectar el rendiment de dos dispositius NIR de baix cost portàtils (SCiO i NeoSpectra). Es van calcular matrius d'error de mesura i correlació i després es van inspeccionar visualment per avaluar les fonts i estructures dels errors associats amb ambdós dispositius i trobar la tècnica òptima de preprocessament que pot resultar en la millora dels models construïts amb ambdós dispositius.
  Materia: Ametlles
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Performance characterization of miniaturized near-infrared (nir) spectrometers for the classification of sweet and bitter almonds
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-24
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Ametlles
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar