Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Extraction of proteins from Buffalo with commercial ionic liquids in aqueous two-phase systems

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1219
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1219
 • Autores:

  Zurita Sánchez, Alba
 • Otros:

  Palabras clave: insectos, líquidos iónicos, sistemas acuosos bifásicos insects, Ionic liquids, Aqueous two-phase systems insectes, líquids iònics, sistemes aquosos bifàsics
  Título en diferentes idiomas: Extracción de proteínas de Buffalo con líquidos iónicos comerciales en sistemas acuosos bifásicos Extraction of proteins from Buffalo with commercial ionic liquids in aqueous two-phase systems Extracció de proteïnes de Buffalo amb líquids iònics comercials en sistemes aquosos bifàsics
  Áreas temàticas: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Zurita Sánchez, Alba
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-09-07
  Director del proyecto: Bengoa, Christophe José
  Resumen: This work studied the extraction of proteins from Buffalo, the larvae form of Alphitobius diaperinus with a protein content of 68.10%, in aqueous two-phase systems (ATPS) constructed using commercial ionic liquids (ILs) and a salt solution. Different extraction aspects were evaluated, but protein recovery was below 10% in all cases because of the poor solubilisation of the insect powder. This contrasted with the recoveries obtained with bovine serum albumin (BSA), which were above 60%. The dialysis of the upper phases of ATPS for protein recovery was inefficient, since there were protein losses and the IL was not completely removed. Aquest treball va estudiar l'extracció de proteïnes de Buffalo, la forma de les larves d'Alphitobius diaperinus amb un contingut de proteïna del 68,10%, en sistemes aquosos de dues fases (ATPS) construïts utilitzant líquids iònics comercials (IL) i una solució salina. Es van avaluar diferents aspectes d'extracció, però la recuperació de proteïnes va ser inferior al 10% en tots els casos a causa de la mala solubilització de la pols d'insecte. Això contrastava amb les recuperacions obtingudes amb l'albúmina de sèrum bovina (BSA), que estava per sobre del 60%. La diàlisi de les fases superiors de l'ATPS per a la recuperació de proteïnes era ineficient, ja que hi va haver pèrdues de proteïnes i la IL no va ser completament eliminada.
  Materia: Quimica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Extraction of proteins from Buffalo with commercial ionic liquids in aqueous two-phase systems
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-24
 • Palabras clave:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Quimica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar