Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Improving the recyclability of artificial turf structures with a polyolefin dispersion

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1243
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1243
 • Autores:

  Salazar Perez, Maider
 • Otros:

  Palabras clave: reciclabilitat, gespa artificial, dispersió poliolefinica recyclability, artificial turf, polyolefin dispersion reciclabilidad, césped artificial, dispersión poliolefinica
  Título en diferentes idiomas: Millora de la reciclabilitat de les estructures de gespa artificial amb dispersió polyolefinica Improving the recyclability of artificial turf structures with a polyolefin dispersion Mejora de la reciclabilidad de las estructuras de césped artificial con dispersión polyolefinica
  Áreas temàticas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Salazar Perez, Maider
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-05-27
  Director del proyecto: Cabello Rimbau, Antonio
  Resumen: The global market for artificial turf is forecasted to rise from 2.3 billion in 2019 up to 3.4 billion in 2023. However, due to an estimated replacement of the 98% of installations currently in use, surveys claim that approximately 190,000 tonnes of turf will require disposal by 2023. In recent years, environmental concerns have gained great importance and customers are investing in finding solutions to the end-of-life of artificial turf. In the current work, a recyclability study has been carried out where the benefits of using a polyolefin dispersion for the recycling of end-of-life artificial turf have been analyzed over incumbent solutions. The project included the coating of samples, pelletization and a yarn extrusion to evaluate mechanical properties. Es preveu que el mercat mundial de gespa artificial augmenti de 2.300 milions el 2019 a 3 400 milions el 2023. No obstant això, a causa d'una substitució estimada del 98% de les instal·lacions actualment en ús, les enquestes afirmen que aproximadament 190.000 tones de gespa requeriran eliminació per a 2023. En els últims anys, les preocupacions mediambientals han guanyat gran importància i els clients estan invertint a trobar solucions per al final de la vida útil de la gespa artificial. En el treball actual, s'ha dut a terme un estudi de reciclabilitat on s'han analitzat els beneficis d'utilitzar una dispersió de poliolefina per al reciclatge de la gespa artificial al final de la seva vida útil sobre les solucions en vigor. El projecte va incloure el recobriment de mostres, pelletització i una extrusió de fil per avaluar les propietats mecàniques.
  Materia: Gespa
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Enginyeria Química
  Título en la lengua original: Improving the recyclability of artificial turf structures with a polyolefin dispersion
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-29
 • Palabras clave:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Gespa
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar