Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Elimination of interferences in enzyme-based potentiometric sensors

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:127
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM127
 • Autores:

  Magriñà Lobato, Iván
 • Otros:

  Palabras clave: Potentiometry, biosensor, interference elimination, glucose, MnO2 nanoparticles Potentiometry, biosensor, interference elimination, glucose, MnO2 nanoparticles Potenciometria, biosensors, eliminació d'interferències, glucosa, nanopartícules MnO2
  Título en diferentes idiomas: Eliminación de interferencias en sensores potenciométricos basados en enzimas Elimination of interferences in enzyme-based potentiometric sensors Eliminació d'interferències in sensors potenciomètrics basats en enzims
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2014-2015
  Estudiante: Magriñà Lobato, Iván
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2015-09-09
  Creditos del TFM: 24
  Director del proyecto: Andrade, Francisco J.
  Resumen: An approach for the elimination of interferences in an enzyme-based potentiometric glucose biosensor based on the oxidation of the interferences by using nanostructured MnO2 is presented. Two different strategies were evaluated: i) direct addition of MnO2 to the sample followed by filtration and, ii) immobilization of MnO2 over the glucose biosensor as a pre-oxidizing layer. Both strategies have been successfully tested in real samples and these preliminary results have been validated against a commercial glucometer. Additionally, these results suggest that method for the elimination of interferences presented here could be potentially applied to other enzyme-based potentiometric sensors. Es presenta un enfocament per a l'eliminació d'interferències en un biosensor de glucosa potenciomètrica basat en enzims utilitzat en l'oxidació de les interferències mitjançant l'ús de MnO² nanoestructurat. Es van avaluar dues estratègies diferents: i) l'addició directa de MnO² a la mostra seguida per filtració i, ii) la immobilització de MnO² sobre el biosensor de glucosa com a capa preoxidant. Totes dues estratègies s'han provat amb èxit en mostres reals i aquests resultats preliminars s'han validat amb un glucòmetre comercial. A més, aquests resultats suggereixen que el mètode per a l'eliminació d'interferències presentades aquí podria ser potencialment aplicat a altres sensors potenciomètrics basats en enzims.
  Materia: Enginyeria
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Elimination of interferences in enzyme-based potentiometric sensors
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-09-26
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Enginyeria
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar