Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Electrogenic characterization and optimization of the cyanobacterium Anabaena sp. and construction of a Photovoltaic Microbial Fuel Cell

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:128
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM128
 • Autores:

  Solé Ferré, Jordi
 • Otros:

  Palabras clave: Cel·la fotovoltaica, microorganismes Fuell cell, microbial Celda fotovoltaica, microorganismos
  Título en diferentes idiomas: Caracterització electrogènica i optimització de la cianobactèria Anabaena sp. i construcció d'un cèl·la fotovoltàica microbiana Electrogenic characterization and optimization of the cyanobacterium Anabaena sp. and construction of a Photovoltaic Microbial Fuel Cell Caracterización electrogénica i optimización de la cianobacteria Anabaena sp. y construcción de una célula fotovoltaica microbiana
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2014-2015
  Codirector del trabajo: Katakis, Ioanis
  Estudiante: Solé Ferré, Jordi
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2015-09-09
  Creditos del TFM: 24
  Director del proyecto: González, Ángel
  Resumen: Recent advances in electrogenic capabilities of autotrophic microorganisms have given an optimistic alternative for future renewable energy sources. Cyanobacteria Anabaena sp. is currently used as a fertilizer due to its nitrogen fixing ability. However, its application as an electricity generator is not exploited because of the low throughput that is obtained. A better understanding of the relation cells-electrode was intended in this project and optimization of the current signal provided by the bacteria was also studied. The presence of an electro-active natural mediator has been demonstrated and stress induction has appeared as an interesting factor to increase the obtained current. Finally, in order to study the application of Anabaena sp. in the anode of a fuel cell, a Photovoltaic Microbial Fuel Cell was constructed. Els avenços recents en capacitats electrogèniques de microorganismes autòtrofs han donat una alternativa optimista per a les futures fonts d'energia renovables. Cyanobacteria Anabaena sp. s'utilitza actualment com a fertilitzant a causa de la seva capacitat de fixació de nitrogen. No obstant això, la seva aplicació com a generador d'electricitat no s'explota a causa del baix rendiment que s'obté. En aquest projecte es pretenia una millor comprensió de la relació cèl·lules-elèctrode i també es va estudiar l'optimització del senyal actual proporcionat pels bacteris. S'ha demostrat la presència d'un mediador natural electroactiu i la inducció a l'estrès ha aparegut com un factor interessant per augmentar el corrent obtingut. Finalment, per estudiar l'aplicació d'Anabaena sp. en l'ànode d'una cel·la de combustible, es va construir una cèl·lula de combustible microbial fotovoltaica.
  Materia: Enginyeria
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Electrogenic characterization and optimization of the cyanobacterium Anabaena sp. and construction of a Photovoltaic Microbial Fuel Cell
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-09-26
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Enginyeria
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar