Treballs Fi de Màster> Química Física i Inorgànica

Supported ionic liquid membranes (SLIMs) for CO2 capture

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1329
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1329
 • Autores:

  Domingo Huguet, David
 • Otros:

  Palabras clave: membranes, CO2, líquid iònic membranes, CO2, ionic liquid membranas, CO2, líquido iónico
  Título en diferentes idiomas: Membranes amb líquid iònic suportat (SILMs) per capturar de CO2 Supported ionic liquid membranes (SLIMs) for CO2 capture Membranas con líquido iónico soportado (SILMs) para capturar CO2
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Domingo Huguet, David
  APS: NO
  Departamento: Química Física i Inorgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-07-04
  Director del proyecto: Godard, Cyril; Nogalska, Adrianna
  Resumen: Un dels principals gasos responsables de l'efecte hivernacle és el CO2, procedent de diferents fonts antropogèniques, en gran part de la combustió en el sector industrial. La Comissió Europea té el compromís de reduir les seves emissions almenys en un 55% abans del 2030. Per assolir aquest objectiu, s'estan estudiant diferents enfocaments, com ara el redisseny dels processos de producció per evitar la formació de CO2 com a subproducte. El problema és tractar els processos industrials que avui dia no es poden substituir per altres més ecològics, per exemple. combustió a les centrals elèctriques. En aquests casos, l'únic enfocament és el tractament dels gasos de combustió de les sortides abans de la seva emissió final a l'atmosfera. En aquest treball, s'ha sintetitzat, caracteritzat i provat un nou grup de noves membranes de polisulfona modificades amb líquids iònics basats en anells d'imidazol (SILM) per a la seva capacitat de captura de CO2 per a una posterior explotació com a font de carboni a la indústria. One of the main gases responsible for the greenhouse effect is CO2, coming from different anthropogenic sources, largely from the combustion in the industry sector. The European commission has a commitment to diminishing its emission in, at least, a 55% before 2030. To accomplish this objective, different approaches are being studied, such as redesign production processes to avoid CO2 formation as by-product. The problem is dealing with the industrial processes that can not be replaced nowadays by greener ones e.g. combustions in power plants. In these cases, the only approach is the treatment of flue gases from the outlets before its final emission in the atmosphere. In this work, a new group of novel polysulfone membranes modified with ionic liquids based on imidazole rings (SILM’s) have been synthesized, characterized, and tested for CO2 capture abilities for further exploitation as one carbon source in industry.
  Materia: química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular
  Título en la lengua original: Supported ionic liquid membranes (SLIMs) for CO2 capture
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-05-22
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar