Treballs Fi de Màster> Química Física i Inorgànica

Borylation of conjugated dienes with diboranes. A stereo- and chemoselective analysis

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1330
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1330
 • Autores:

  Bru Garcia, Gerard
 • Otros:

  Palabras clave: borilació, diens, DFT borylation, dienes, DFT borilación, dienos, DFT
  Título en diferentes idiomas: Borilació de diens conjugats amb diborans. Un anàlisi estèreo- i quimioselectiu. Borylation of conjugated dienes with diboranes. A stereo- and chemoselective analysis Borilación de dienos conjugados con diboranos. Un análisis estéreo- y quimioselectivo.
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Bru Garcia, Gerard
  APS: NO
  Departamento: Química Física i Inorgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-07-25
  Director del proyecto: Carbó Martin, Jorge Juan; Fernández Gutiérrez, Maria Elena
  Resumen: Es va explorar la borilació sense metalls de transició de diens conjugats 1,3-dissubstituïts mitjançant la formació in situ d'aducte [MeO-Bpin-Bpin]-, per promoure seqüències borilatives al·líliques. Per al (3-metilbuta-1,3-dien-1-il)benzè vam observar una borilació al·lílica seguida d'1,2 hidroboració. La 1,2-hidroboració localitza el fragment Bpin a la posició més obstaculitzada de l'alilborà. L'acoblament creuat catalitzat per Pd intramolecular amb productes borilats que contenen funcionalitats Ar-Br, va afavorir la reacció d'acoblament creuat intramolecular quimioselectiva, generant tetrahidronaftalès. Amb estudis de DFT hem caracteritzat el mecanisme de la reacció de borilació i racionalitzat l'estereoselectivitat observada. Hem explorat metodologies computacionals d'última generació per analitzar les bifurcacions dels estats posteriors a la transició i racionalitzar les vies borilatives observades. The transition metal-free borylation of 1,3-disubstituted conjugated dienes through the in situ formation of adduct [MeO-Bpin-Bpin]-, to promote allylic borylative sequences was explored. For (3-methylbuta-1,3-dien-1-yl)benzene we observed an allylic borylation followed by 1,2 hydroboration. The 1,2-hydroboration locates the Bpin moiety at the more hindered position of the allylborane. Intramolecular Pd catalyzed cross-coupling with borylated products containing Ar-Br functionalities, favoured chemoselective intramolecular cross-coupling reaction, generating tetrahydronaphthalenes. With DFT studies we have characterized the mechanism for the borylation reaction and rationalized the observed stereoselectivity. We explored state-of-the-art computational methodologies to analyze post-transition state bifurcations and rationalize the observed borylative pathways.
  Materia: química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular
  Título en la lengua original: Borylation of conjugated dienes with diboranes. A stereo- and chemoselective analysis
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-05-22
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar