Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Translation and Revision of the Scientific Text «La mente del gato doméstico»: analysis and reflection

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1334
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1334
 • Autores:

  Barmpouti, Marianna
 • Otros:

  Palabras clave: Traducció, revisió Translation, Revision Traducción, Revisión
  Título en diferentes idiomas: Traducció i Revisió del text científic «La ment del gat domèstic»: anàlisi i reflexió Translation and Revision of the Scientific Text «La mente del gato doméstico»: analysis and reflection Traducción y Revisión del texto científico «La mente del gato doméstico»: análisis y reflexión
  Áreas temàticas: Filologia Philology Filología
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Barmpouti, Marianna
  Departamento: Estudis Anglesos i Alemanys
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-05-30
  Creditos del TFM: 18
  Director del proyecto: Costello, Kevin Patrick
  Resumen: My master's dissertation is based on a Translation/Revision project. It involves the translation of the scientific text «La mente del gato doméstico» and its revision. In my TFM, I analyse the various style and copy editing guidelines as well as Mossop's parameters that I followed to revise my translation. In addition, I evaluate my translation and mention how much it was enhanced by the process of revision, giving examples of the difficulties I dealt with. El meu treball de màster es basa en un projecte de Traducció/Revisió. Es tracta de la traducció del text científic «La mente del gato doméstico» i la seva revisió. En el meu TFM, analitzo els diversos estils i copio les directrius d'edició, així com els paràmetres de Mossop que vaig seguir per revisar la meva traducció. A més a més, avaluo la meva traducció i esmento quant ha millorat el procés de revisió, donant exemples de les dificultats que he abordat.
  Materia: Filología
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Traducció Professional Anglès-Espanyol
  Título en la lengua original: Translation and Revision of the Scientific Text «La mente del gato doméstico»: analysis and reflection
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-05-24
 • Palabras clave:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filología
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar