Treballs Fi de Màster> Economia

Influence of regulatory environment on entrepreneurship within the institutional pillars in selected OECD countries

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1437
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1437
 • Autores:

  Merkushov, Igor
 • Otros:

  Palabras clave: països OECD, emprenedoria OECD countries, entrepreneurship países OECD, emprendeduría
  Título en diferentes idiomas: Influència de l'entorn regulador en l'emprenedoria dins dels pilars institucionals en països de l'OCDE seleccionats Influencia del entorno regulatorio en el espíritu empresarial dentro de los pilares institucionales en países seleccionados de la OCDE
  Áreas temàticas: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2022-2023
  Estudiante: Merkushov, Igor
  Departamento: Economia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2023-06
  Director del proyecto: Díaz Serrano, Luis
  Resumen: Les institucions són un determinant important del comportament emprenedor. En aquest estudi es va estimar la influència de diferents factors reguladors en l'etapa inicial del negoci als països de l'OCDE durant el període 2006-2020 en el marc dels pilars institucionals Regulatiu, Normatiu i Cultural-cognitiu. Els resultats suggereixen que la facilitació dels procediments d'importació i exportació millora l'activitat emprenedora, mentre que la reducció de la càrrega fiscal imposa un efecte negatiu en presència d'una relació no lineal. També es va demostrar que l'assertivitat en tenir les habilitats i coneixements necessaris per iniciar un negoci i l'obertura de la nació a noves pràctiques empresarials fomenten l'emprenedoria en fase inicial. Institutions are a significant determinant of entrepreneurial behavior. In this study the influence of different regulative factors on the early-stage business in the OECD countries in 2006-2020 was estimated within the framework of the Regulative, Normative and Cultural-cognitive institutional pillars. The results suggest that facilitating of the import and export procedures enhances entrepreneurship activity, while lowering of tax burden imposes a negative effect in the presence of a non-linear relationship. It was also demonstrated that assertiveness in having necessary skills and knowledge to start a business and openness of the nation to new business practices encourage the early-stage entrepreneurship.
  Materia: Emprenedoria
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Mercats Internacionals
  Título en la lengua original: Influence of regulatory environment on entrepreneurship within the institutional pillars in selected OECD countries
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-07-11
 • Palabras clave:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Emprenedoria
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar