Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Microalgal composition modulation for an effective biorefinering concept

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:150
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM150
 • Autores:

  Borràs, Marta
 • Otros:

  Palabras clave: Microalgas, biorefinería Micoralgui,biorefinering Microalgues, biorefineria
  Título en diferentes idiomas: Modulación en la composición de microalgas para un concepto efectivo de biorefinería Microalgal composition modulation for an effective biorefinering concept Modulació en la composició de microalgues per un concepte efectiu de biorefineria
  Áreas temàticas: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2014-2015
  Codirector del trabajo: González Benito, Ángel
  Estudiante: Borràs, Marta
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2015-09-09
  Creditos del TFM: 24
  Director del proyecto: Katakis, Ionis
  Resumen: As fossil fuel demand is constantly growing, the search for other sources to replace it has pointed out microalgae as the most promising candidates among alternative sources. Microalgae can synthesize a large variety of chemicals, which a part from biofuel, can also have their application in different industries such as biomedical or food and feed ones. Since biofuel production from microalgae is not economically viable, biorefineries are the only way to have economically profitable production from microalgae. However, biorefinery bottlenecks have to be overcame to counteract economic issues of microalgae implementation. Focused on one of those bottlenecks, our study aimed at developing a cultivation process to achieve modulation of industrial related compounds, by combination of different carbon sources as the strategy to direct microalgae metabolism. Changes on synthesis and productivity have been achieved as effects of carbon source additions. Carbon source combinations finally confirmed first steps on Scenedesmus production process modulation. A mesura que la demanda de combustibles fòssils creix constantment, la cerca d'altres fonts per reemplaçar-la ha assenyalat les microalgues com els candidats més prometedors entre fonts alternatives. Les microalgues poden sintetitzar una gran varietat de substàncies químiques, que una part del biocombustible, també poden tenir la seva aplicació en diferents indústries com la biomèdica o la alimentària i la de pinsos. Atès que la producció de biocarburants a partir de microalgues no és econòmicament viable, les biorefineries són l'única manera de tenir una producció econòmicament rendible a partir de microalgues. No obstant això, els colls d'ampolla de la biorefineria han de ser superats per a contrarestar els problemes econòmics de la implementació de microalgues. Centrat en un d'aquests colls d'ampolla, el nostre estudi pretenia desenvolupar un procés de cultiu per aconseguir la modulació de compostos industrials relacionats, mitjançant la combinació de diferents fonts de carboni com a estratègia per dirigir el metabolisme de les microalgues. S'han aconseguit canvis en la síntesi i la productivitat com a efectes de les addicions de fonts de carboni. Les combinacions de fonts de carboni van confirmar finalment els primers passos en la modulació del procés de producció de l'Escendesme.
  Materia: Microalgues
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Microalgal composition modulation for an effective biorefinering concept
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-10-20
 • Palabras clave:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Microalgues
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar