Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

Evolució del limes entre els segles II i IV. La fossilització de la frontera a través de l'evidència arqueològica a Britània

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:197
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM197
 • Autores:

  Sirisi Parreu, Marcel
 • Otros:

  Palabras clave: Limes, arqueología, s.II-IV Limes, archaeology 2nd 4th centuries Limes, arqueologia, s.II-IV
  Título en diferentes idiomas: Evolución del limes entre los siglos II y IV. La fosilización de la frontera a través de la evidencia arqueológica en Britannia, Germania y Rhaetia Evolution of the limes betwen 2nd and 4th centuries. Fossilization of the frontier through archaeological evidence in Britannia, Germania & Rhaetia Evolució del limes entre els segles II i IV. La fossilització de la frontera a través de l'evidència arqueològica a Britània, Germània i Rècia
  Áreas temàticas: Historia History Història
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2015-2016
  Estudiante: Sirisi Parreu, Marcel
  APS: No
  Departamento: Història i Història de lArt
  Fecha de la defensa del trabajo: 2016-09-08
  Director del proyecto: Subias Pascual, Eva
  Resumen: No consta This paper aims to address some of the most significant aspects of the evolution of limes and changes in roman foreign policy between II and IV centuries AD through the archaeological remains. In particular, it focuses on the conceptual and practical changes that occur on the limes. These changes can be summarized in the passage from a provisional mobile border to a static and permanent one, and also it's subsequent fortification. To solve this issue it is chosen to present three scenarios quite similar despite their peculiarities. These are the provinces of Britannia, Germania Superior and Raetia, which are included in the Limes Britannicus and the Limes Germanicus. In both scenarios, the limes runs through a passable piece of land (with some exceptions) and crossing it does not require any technical assistance. Thus, despite of the title, this paper deliberately excludes Germania Inferior, because in that province the limes is made by the middle and lower courses of the Rhine and it wouldn't be of interest for the purposes of this work. With these three mentioned scenarios, it starts a comparative analysis of the needs, problems and characteristics of each area, how do romans respond to it and what reaction generates to the adversary. El present treball pretén abordar alguns dels aspectes més significatius de l'evolució del limes i dels canvis en la política exterior romana entre els segles II i IV dC a través dels vestigis arqueològics. En concret, se centra en els canvis conceptuals i pràctics que es donen sobre el limes. Aquests canvis es podrien resumir en el pas d'una frontera mòbil i provisional a una d'estàtica i permanent i en la subsegüent fortificació de la mateixa. Per resoldre aquesta qüestió s'opta per presentar tres escenaris prou similars a pesar de les seves particularitats. Són les províncies de Britània, Germània Superior i Rècia, les quals s'engloben en el limes britannicus i el limes germanicus. En tots tres escenaris, el limes discorre per una peça de territori transitable, amb algunes excepcions, i travessar-lo no requereix -a priori- cap ajuda tecnològica. Així, a pesar del títol, s'hi exclou deliberadament la Germània Inferior, donat que el limes allí el conformen el curs mitjà i baix del Rin i -hom diria- manca d'interès pels propòsits d'aquest treball. Amb
  Materia: Limes (Fortificacions romanes)
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Arqueologia Clàssica
  Título en la lengua original: Evolució del limes entre els segles II i IV. La fossilització de la frontera a través de l'evidència arqueològica a Britània, Germània i Rècia
  Fecha de alta en el repositorio: 2017-01-20
 • Palabras clave:

  Historia
  History
  Història
  Limes (Fortificacions romanes)
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar