Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

La enseñanza interactiva del teatro español del siglo XX

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:235
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM235
 • Autores:

  Chacón Navarrete, Laura
 • Otros:

  Palabras clave: Teatre espanyol del segle XX, ensenyança interactiva, aprenentage actiu, treball cooperatiu. Spanish theater of the twentieth century, interactive teaching, active learning, cooperative work. Teatro español del siglo XX, enseñanza interactiva, aprendizaje activo, trabajo cooperativo
  Título en diferentes idiomas: L'ensenyança interactiva del teatre espanyol del segle XX The interactive teaching of the spanish theater of the XXth century La enseñanza interactiva del teatro español del siglo XX
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2016-2017
  Estudiante: Chacón Navarrete, Laura
  Departamento: Filologies Romàniques
  Fecha de la defensa del trabajo: 2017-01-06
  Creditos del TFM: 6
  Director del proyecto: Jiménez López, M. Dolores
  Resumen: En aquest treball es presenta una proposta d'ensenyament interactiu del teatre espanyol del segle XX; utilitzant dues estratègies metodològiques: l'aprenentatge actiu i el treball cooperatiu. Aquest estudi es divideix en dues parts: en la primera apareix el marc teòric, en el qual es donen les claus necessàries per realitzar la segona part, una unitat de programació en la qual l'objectiu principal és que els alumnes aprenguin la teoria literària teatral a través de la pràctica, realitzant un text i una representació teatral que potencia la creativitat; sense deixar de costat l'explicació teòrica sobre els aspectes més importants del teatre espanyol d'aquest segle i els elements teatrals necessaris que ajuden a dur a terme amb èxit la part pràctica. This work presents a proposal of interactive teaching of the Spanish theater of the twentieth century; using methodological strategies: active learning and cooperative work. This study is divided into two parts: in the first, the theoretical framework is presented, in which the necessary keys are given to perform the second part, a programming unit in which the main objective is that the students learn theatrical literary theory through practice, realizing a text and a theatrical representation that enhance the creativity; without leaving aside the theoryc explanation on the most important of the Spanish theater of this century and the theatrical elements necessary to complete successfully the practical part. En este trabajo se presenta una propuesta de enseñanza interactiva del teatro español del siglo XX; utilizando dos estrategias metodológicas: el aprendizaje activo y el trabajo cooperativo. Este estudio se divide en dos partes: en la primera aparece el marco teórico, en el que se dan las claves necesarias para realizar la segunda parte, una unidad de programación en la que el objetivo principal es que los alumnos aprendan la teoría literaria teatral a través de la práctica, realizando un texto y una representación teatral que potencia la creatividad; sin dejar de lado la explicación teórica sobre los aspectos más importantes del teatro español de este siglo y los elementos teatrales necesarios que ayudan a llevar a cabo con éxito la parte práctica.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: La enseñanza interactiva del teatro español del siglo XX
  Fecha de alta en el repositorio: 2017-09-29
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar