Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

La enseñanza integrada de lengua y literatura

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:238
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM238
 • Autores:

  Alegre Llavería, Miguel Ángel
 • Otros:

  Palabras clave: Metodologia integradora, ensenyament conjunt Integrated Metodology, Wide Teaching Metodología integradora, enseñanza conjunta
  Título en diferentes idiomas: L'ensenyament integrat de llengua i literatura Integrated Teaching of Language and Literature La enseñanza integrada de lengua y literatura
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2016-2017
  Estudiante: Alegre Llavería, Miguel Ángel
  Departamento: Filologies Romàniques
  Fecha de la defensa del trabajo: 2017-01-06
  Creditos del TFM: 6
  Director del proyecto: Martínez Laboria, Janina
  Resumen: La proposta d’un ensenyament integrat de llengua i literatura neix de la constatació que hi ha un desequilibri entre ambdós àmbits a l’assignatura de llengua castellana als llibres de text i, per tant, a les aules dels instituts. Són poques les hores que es dediquen a la literatura dins del temari global de la assignatura que, per altra banda, porta el seu nom: “lengua y literatura castellana”. Els llibres de text i fins i tot el currículum de secundària no ajuden a millorar la situació. Cal una comparació de l’assignatura de llengua i literatura amb altres enfocaments integradors de l’ensenyament. Amb aquest treball volem pal·liar una mica aquesta mancança a les aules de secundària sense augmentar les hores lectives de l’assignatura, com seria ideal. És per això que proposem un ensenyament conjunt de llengua i literatura integrat dins el contingut curricular i aprofitant-se d’aquesta doble vesant de l’assignatura de llengua. The proposed integrated teaching of language and literature comes from the realization that there is an imbalance between the two areas in the course of Spanish textbooks and, therefore, in the classrooms of schools. Few hours are devoted to literature in the syllabus of the course overall, which includes its name: "Spanish Language and Literature." Textbooks and even the secondary curriculum don’t help. It should be a comparison of the subject language and literature with other integrative education methodologies. With this work we want to alleviate this handicap in some secondary schools without increasing the hours of the course, as would be ideal. That is why we propose an integrated teaching of language and literature inside the curriculum and taking advantage of this dual aspect of the Subject:Language & Literature. La propuesta de una enseñanza integrada de lengua y literatura nace de la constatación del desequilibrio existente entre ambos ámbitos en la asignatura de lengua castellana en los libros de texto y, por ende, en las aulas de los institutos. Son pocas las horas que se dedican a la literatura en el temario global de la asignatura que, en parte, lleva su nombre: lengua y literatura castellana. El libro de texto e incluso el currículum de secundaria no ayudan a mejorar la situación. Se hace necesaria una comparación de la asignatura de lengua y literatura con otros enfoques integradores de la enseñanza. Con este trabajo queremos paliar un poco esta carencia en las aulas de secundaria sin aumentar las horas lectivas de la asignatura, como sería ideal. Para ello, proponemos una enseñanza conjunta de lengua y literatura integrada en el contenido curricular y aprovechándose de esta doble vertiente de la asignatura de lengua.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: La enseñanza integrada de lengua y literatura
  Fecha de alta en el repositorio: 2017-10-02
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar