Treballs Fi de Màster> Enginyeria Mecànica

Effect of the adsoption and desorption of water on the thermal inertia of buildings

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:243
 • Autores:

  Canadell Cuadrado, Helena
 • Otros:

  Palabras clave: Comportament higrotèrmic, condicions de confort, impacte ambiental Hygrothermal behavior, comfort conditions, environmental impact Comportamiento higrotérmico, condiciones de confort, impacto ambiental
  Título en diferentes idiomas: Efecte de l'adsorció i desorció de l'aigua a la inèrcia tèrmica dels edificis Effect of the adsoption and desorption of water on the thermal inertia of buildings Efecto de la adsorción y desorción del agua en la inercia térmica de los edificios
  Áreas temàticas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2016-2017
  Estudiante: Canadell Cuadrado, Helena
  Departamento: Enginyeria Mecànica
  Fecha de la defensa del trabajo: 2017-06-14
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Boer, Dieter
  Resumen: En aquest projecte s’ha estudiat el comportament higrotèrmic d’una casa unifamiliar aïllada situada a Lleida. S’ha modelat la substitució de capes de les parets exteriors, específicament l’envà de totxana i l’arrebossat de guix, per una capa de terra. S’han estudiat diversos tipus de terra i s’ha escollit l’òptim en quant a reducció del consum energètic associat a calefacció i refrigeració. Amb el tipus òptim de terra, el consum d’energia en climatització es redueix un 4%. Encara que l’estalvi en el consum no justifiqui el cost de rehabilitació, podria ser aplicable en el cas de nova construcció, ja que les condicions de confort milloren al introduir la terra. Disminueix la humitat relativa a l’interior de l’habitatge i els canvis de temperatura es suavitzen. Així mateix, l’impacte mediambiental de la terra és significativament menor en comparació amb l’impacte dels materials convencionals del cas base. Tarragona In this project, the hygrothermal behavior of a single-family detached house located in Lleida has been studied. The substitution of some layers of the exterior walls for an earth layer has been modelled, specifically the hollow brick partition and plaster layer. Different types of earths have been studied and the optimal has been chosen considering the reduction of energy consumption associated to heating and cooling. With the optimal type of earth, energy consumption associated to heating and cooling is reduced by 4%. Even though the energy savings do not justify rehabilitation, it could be applicable to new construction, given that comfort conditions improve when introducing the earth layer. Relative humidity is reduced inside the house and temperature changes are softened. Additionally, the environmental impact of the earth layer is significantly lower than the base case conventional materials impact. En este proyecto se ha estudiado el comportamiento higrotérmico de una casa unifamiliar aislada situada en Lleida. Se ha modelado la sustitución de capas de las paredes exteriores, específicamente el tabique de ladrillo hueco y el enlucido de yeso, por una capa de tierra. Se han estudiado varios tipos de tierra y se ha escogido el óptimo en cuanto a reducción del consumo energético asociado a calefacción y refrigeración. Con el tipo óptimo de tierra, el consumo de energía en climatización se reduce en un 4%. Aunque el ahorro en el consumo no justifique el coste de rehabilitación, podría ser aplicable en el caso de nueva construcción, ya que las condiciones de confort mejoran al introducir la tierra. Disminuye la humedad relativa en el interior de la vivienda y los cambios de temperatura se suavizan. Asimismo, el impacto medioambiental de la tierra es significativamente menor en comparación con el impacto de los materiales convencionales del caso base.
  Materia: Enginyeria química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Enginyeria Industrial
  Título en la lengua original: Effect of the adsoption and desorption of water on the thermal inertia of buildings
  Fecha de alta en el repositorio: 2017-10-05
 • Palabras clave:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar