Treballs Fi de Màster> Enginyeria Mecànica

Anàlisis tècnic-econòmic de la implantació de barreres de fum en magatzems industrials

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:248
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM248
 • Autores:

  Insa Pascual, Víctor
 • Otros:

  Palabras clave: Barrera de fum Smoke barrier Barrera de humo
  Título en diferentes idiomas: Anàlisis tècnic-econòmic de la implantació de barreres de fum en magatzems industrials Technical-economic analysis of the implementation of smoke barriers in industrial warehouses Análisis técnico-económico de la implantación de barreras de humo en almacenes industriales
  Áreas temàticas: Enginyeria mecànica Mechanical engineering Ingeniería mecánica
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2016-2017
  Estudiante: Insa Pascual, Víctor
  Departamento: Enginyeria Mecànica
  Fecha de la defensa del trabajo: 2017-06-20
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Turón Rodríguez, Carlos
  Resumen: El fum és la causa principal de les morts relacionades amb els incendis. El 75% de les morts per incendis es produeixen per la inhalació del fum, i no pel foc ni les cremades. Així doncs, és de gran importància realitzar un control d’aquests fums i gasos de la combustió mitjançant els diferents Sistemes de Control de Temperatura i Evacuació de Fums (SCTEH); que inclouen dos sistemes que es complementen: els exutoris i les barreres de fum. La implantació d’una barrera de fum, permet augmentar les dimensions del dipòsit de fums, provocant una reducció del nombre d’exutoris necessaris per tal d’evacuar la mateixa quantitat de fums, amb possibles conseqüències econòmiques. El treball analitza en quines condicions és econòmicament viable instal·lar barreres de fum, amb ajuda d’exutoris, per tal de realitzar l’evacuació dels fums correctament; i en quins casos és millor només la utilització d’exutoris per evacuar la mateixa quantitat de fums. S’han simulat diferents casos d’estudi de SCTEH analitzant la viabilitat de les barreres de fum; concloent amb la elevada reducció d’exutoris que es pot arribar a aconseguir en determinades circumstàncies, com és el cas de magatzems de gran capacitat i càrregues de foc elevades. Tarragona 2017 Smoke is the leading cause of fire-related deaths. 75% of fire deaths occur from inhalation of smoke, not from fire or burns. So that, it is of great importance to perform a control of these smokes and combustion gases through the different Temperature Control and Smoke Evacuation Systems (SCTEH); which include two systems that complement each other: natural smoke exhaust ventilators and smoke barriers. The introduction of a smoke barrier, allows to increase the dimensions of the smoke tank, causing a reduction in the number of natural smoke exhaust ventilators needed to evacuate the same amount of smoke, with possible economic consequences. The project analyses the conditions under which it is economically viable to install smoke barriers, with the help of natural smoke exhaust ventilators, to carry out the evacuation of the smokes correctly; and in which cases it is better only to use natural smoke exhaust ventilators to evacuate the same amount of smoke. Different case studies of SCTEH have been simulated, analysing the viability of smoke barriers; concluding with the high reduction of natural smoke exhaust ventilators that can be achieved in certain circumstances, as is the case of large warehouses with high fire loads. Tarragona 2017 El humo es la causa principal de las muertes relacionadas con los incendios. El 75% de las muertes por incendios se producen por la inhalación del humo, y no por el fuego ni las quemaduras. Así pues, es de gran importancia realizar un control de estos humos y gases de la combustión mediante los diferentes Sistemas de Control de Temperatura y Evacuación de Humos (SCTEH); que incluyen dos sistemas que se complementan: los exutorios y las barreras de humo. La implantación de una barrera de humo, permite aumentar las dimensiones del depósito de humos, provocando una reducción del número de exutorios necesarios para evacuar la misma cantidad de humos, con posibles consecuencias económicas. El trabajo analiza en qué condiciones es económicamente viable instalar barreras de humo, con ayuda de exutorios, para realizar la evacuación de los humos correctamente; y en qué casos es mejor sólo la utilización de exutorios para evacuar la misma cantidad de humos. Se han simulado diferentes casos de estudio de SCTEH analizando la viabilidad de las barreras de humo; concluyendo con la elevada reducción de exutorios que se puede llegar a conseguir en determinadas circunstancias, como es el caso de almacenes de gran capacidad y cargas de fuego elevadas. Tarragona 2017
  Materia: Enginyeria mecànica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Enginyeria Industrial
  Título en la lengua original: Anàlisis tècnic-econòmic de la implantació de barreres de fum en magatzems industrials
  Fecha de alta en el repositorio: 2017-10-10
 • Palabras clave:

  Enginyeria mecànica
  Mechanical engineering
  Ingeniería mecánica
  Enginyeria mecànica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar