Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Assessment of nickel nanofoam as a novel material to be used as a current collector for supercapacitors

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:299
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM299
 • Autores:

  Soler Bertran, Jacob
 • Otros:

  Palabras clave: Supercondensador, nanoesponja, col·lector Supercapacitor, nanofoam, collector Supercondensador, nanoesponja, colector
  Título en diferentes idiomas: Avaluació de nanoesponges de níquel com a un nou material per a ser utilitzat en col·lectors de supercondensadors Assessment of nickel nanofoam as a novel material to be used as a current collector for supercapacitors Evaluación de nanoesponjas de níquel como nuevo material para ser utilizado como colector en supercondensadores
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2016-2017
  Estudiante: Soler Bertran, Jacob
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2017-12-09
  Creditos del TFM: 24
  Director del proyecto: Fragoso Sierra, Alex
  Resumen: Porous current collectors offer a conductive network for a fast electron transport and a porous environment through which the electrolyte can wet the active material. In supercapacitors and other energy storage devices, this may be a great advantage over the commonly used metal foil current collectors. The objective of this work is to produce a supercapacitor electrode based on manganese dioxide supported onto a nickel nanofoam current collector without using insulating binders to fix the manganese dioxide on the current collector. Two approaches are attempted and compared to produce the manganese dioxide: electrodeposition and combustion synthesis. Els col·lectors de corrent porós ofereixen una xarxa conductora per a un transport ràpid d'electrons i un entorn porós a través del qual l'electròlit pot humitejar el material actiu. En els supercapacitors i altres dispositius d'emmagatzematge d'energia, això pot ser un gran avantatge sobre els col·lectors de corrent metàl·lic d'ús comú. L'objectiu d'aquest treball és produir un elèctrode de supercapacitor basat en diòxid de manganès recolzat en un col·lector de corrent de nanoescuma de níquel sense utilitzar aïllants per fixar el diòxid de manganès en el col·lector actual. S'intenten dos enfocaments i es comparen per produir el diòxid de manganès: electrodeposició i síntesi de combustió.
  Materia: Química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Assessment of nickel nanofoam as a novel material to be used as a current collector for supercapacitors
  Fecha de alta en el repositorio: 2018-03-21
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar