Treballs Fi de Màster> Química Física i Inorgànica

Optimitzacions de les condicions d'anàlisi i validacions del mètode de detecció i confirmació de pèptids petits per LC-MS/MS

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:316
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM316
 • Autores:

  Sauras Pastor, Victoria
 • Otros:

  Palabras clave: LC-MS/MS, antidopatge, pèptids petits LC-MS/MS, anti-doping, small peptides LC-MS/MS, antidopaje, péptidos pequeños
  Título en diferentes idiomas: Optimitzacions de les condicions d'anàlisi i validacions del mètode de detecció i confirmació de pèptids petits per LC-MS/MS Optimizations of the analysis conditions and validations of the confirmation and detection method for small peptides by LC-MS/MS Optimizaciones de las condiciones de análisis y validaciones del método de detección y confirmación de péptidos pequeños por LC-MS/MS
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2017-2018
  Estudiante: Sauras Pastor, Victoria
  Departamento: Química Física i Inorgànica
  Fecha de la defensa del trabajo: 2019-09-04
  Creditos del TFM: 18
  Director del proyecto: Carvajal Martí , Joan Josep
  Resumen: S’ha optimitzat i validat un mètode analític per a la detecció de pèptids petits en orina humana. Els pèptids petits que s’analitzen són de la família de GHRPS, GHS, GnRH, agents diürètics, factors del creixement i moduladors dels factors de creixement els quals són consumits per alguns atletes ja que generen un efecte ergogènic al cos. El mètode consisteix en una extracció en fase sòlida amb cartutxos OASIS WCX i la separació per cromatografia líquida acoblada a un masses en tàndem (LC-ESI-MS/MS), usant columna C18, (1.7 μm de mida de partícula), la fase mòbil conté de solvent A acetonitril amb 0.1% d’àcid fòrmic i de solvent B aigua MilliQ amb 0.1% d’àcid fòrmic. El programa de gradient comença amb 5% de solvent A i va incrementant fins a 35% en 8 minuts, fins a 80% en el minut 10 i baixa fins a 5% en el següent minut mantenint aquestes condicions fins al minut 15. La detecció es va dur a terme amb ionització per electroesprai en mode positiu monitoritzant les dos millors transicions, ió precursor-ió producte, específiques per a cada analit. El mètode va ser validat en termes recuperació d’extracció, precisió intra-assajos (repetitibilitat) i límits de detecció (LOD) amb LODs de 1 fins a 2 ng/ml. An analytical method for the detection of small peptides in human urine has been developed and validated. Peptides that are analysed are families of GHRPs, GHS, GnRH, diuretic agents, growth factors and growth factor modulators which are consumed by some athletes because of their ergogenic effect on the body. The method consist in an solid phase extraction by OASIS WCX cartridges and a separation by high-perfonmance liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS), with C18 column (1.7 μm particle size), a mobile phase containing acetonitrile with 0.1% formic acid of solvent A and deionized water with 0.1% formic acid of solvent B. The gradient programm starts with 5% solvent A and increases until 35% in 8 minuts, until 80% in the minut 10 and then decreases to 5% in the next minute and mantein this conditions until minut 15. The detection was carried out with electrospray ionization in positive mode monitorizing the two best precurssor ion – product ion specific transitions for each analyte. The methodology was validated in terms of extraction recovery, intra assay precision (repeatability) and limits of detection (LOD) with LODs from 1 to 2 ng/ml. Se ha optimizado y validado un método analítico para la detección de péptidos pequeños en orina humana. Los péptidos pequeños que se analizan son de la família de GHRPS, GHS, GnRH, agentes diuréticos, factores del crecimiento y moduladores de factores del crecimiento los cuales son consumidos por algunos deportistas ya que generan efectos ergogénicos en el cuerpo. El método consiste en una extracción en fase sólida con cartuchos OASIS WCX y la separación por cromatografía líquida acoplada a un masas en tándem (LC-ESI-MS/MS), usando columna C18, (1.7 μm de tamaño de partícula), la fase móvil contiene de solvente A acetonitrilo con 0.1% de ácido fórmico y de solvente B agua MilliQ con 0.1% de ácido fórmico. El programa de gradiente empieza con 5% de solvente A y va incrementando hasta 35% en 8 minutos, hasta el 80% en el minuto 10 y baja hasta el 5% en el siguiente minuto manteniendo las condiciones hasta el minuto 15. La detección se llevó a cabo con ionización por electroesprai en modo positivo monitorizando las dos mejores transiciones, ión precursor - ión producto, específicas para cada analito. El método fue validado en términos de recuperación de extracción, presición intraensayos (repetitibilidad) y límites de detección (LOD) con LODs de 1 hasta 2 ng/ml.
  Materia: Química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Genètica, Física i Química Forense
  Título en la lengua original: Optimitzacions de les condicions d'anàlisi i validacions del mètode de detecció i confirmació de pèptids petits per LC-MS/MS
  Fecha de alta en el repositorio: 2018-09-26
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar