Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Estudi de lípids en teixit mitjançant maldi imaging i la seva aplicació a l'àmbit forense

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:317
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM317
 • Autores:

  Llorach Rodríguez, Aina
 • Otros:

  Palabras clave: Maldi, imaging, teixit Maldi, imaging, tejido Maldi, imaging, tejido
  Título en diferentes idiomas: Estudi de lípids en teixit mitjançant maldi imaging i la seva aplicació a l'àmbit forense Study of lipids in tissue by maldi imaging and their application in the forensic field Estudio de lípidos en tejido mediante maldi imaging y su aplicación en el ámbito forense
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2017-2018
  Estudiante: Llorach Rodríguez, Aina
  Departamento: Química Analítica i Química Orgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2018-06-26
  Creditos del TFM: 18
  Director del proyecto: Ronda Bargalló, Joan Carles
  Resumen: In this study, the MALDI-IMS (MALDI Imaging) technique will be used specifically. Mass spectrometry in MALDI images is the use of ionization of matrix-assisted laser desorption as a mass spectrometry image technique in which the sample, often a section of the thin tissue, moves in two dimensions while registering the mass spectrum. The most important advantage of this technique shows us the ability to measure the distribution of a large number of analytes without destroying the sample, this fact makes it a useful method for studying tissues. An important point in the present study will be the optimization of the preparation and use of different types of matrix, such as 2,5-dihydroxybenzoic acid (DHB), sinapinic acid (SA), α-cyano acid -4-hidroxicinamic (CHCA) and 9-aminoacridine (9-AA). In several works it has been proven that the MALDI-TOF-MS technology is useful for genetic markers. Along with multivariate analysis, it can be used to determine intermediate PMIs and improves the sensitivity of detection of some drugs embedded in a hair matrix. It is also helpful for providing a level of detection of methamphetamine up to a nanogram per millimeter incorporated into the hair. It can prove for the elaboration of fast chemical profiles or the image of the red marks, to detect the chemical species contained in the residue and this allows the physical reconstruction of the ridges of the fixed fin. Mass spectrometry in MALDI images has entered the field of tissue-based research, providing unique advantages to analyze them in detail. En aquest estudi, s'utilitzarà específicament la tècnica MALDI-IMS (MALDI Imaging). L'espectrometria de masses en les imatges MALDI és l'ús de la ionització de la desorció làser assistida per matrius com a tècnica d'imatge d'espectrometria de masses en la qual la mostra, sovint una secció del teixit prim, es mou en dues dimensions mentre es registra l'espectre de massa. L'avantatge més important d'aquesta tècnica ens mostra la capacitat de mesurar la distribució d'un gran nombre d'anàlits sense destruir la mostra, aquest fet fa que sigui un mètode útil per estudiar els teixits. Un punt important en l'estudi actual serà l'optimització de la preparació i l'ús de diferents tipus de matrius, com l'àcid 2,5-dihidroxibenzoic (DHB), àcid sinapínic (SA), àcid ).-ciano-hidroxicinamic (CHCA) i 9-aminoacridina (9-AA). En diverses obres s'ha demostrat que la tecnologia MALDI-TOF-MS és útil per a marcadors genètics. Juntament amb l'anàlisi multivariant, es pot utilitzar per determinar els PMI intermedis i millorar la sensibilitat de detecció d'alguns fàrmacs incrustats en una matriu de pèl. També és útil per proporcionar un nivell de detecció de metamfetamina fins a un nanogram per mil·límetre incorporat al cabell. Pot provar l'elaboració de perfils químics ràpids o la imatge de les marques vermelles, per detectar les espècies químiques contingudes en el residu i això permet la reconstrucció física de les crestes de l'aleta fixa. L'espectrometria de masses en imatges MALDI ha entrat en el camp de la investigació basada en teixits, proporcionant avantatges únics per analitzar-los en detall.
  Materia: Química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Genètica, Física i Química Forense
  Título en la lengua original: Estudi de lípids en teixit mitjançant maldi imaging i la seva aplicació a l'àmbit forense
  Fecha de alta en el repositorio: 2018-09-26
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar