Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Validation of “Christmas tree” staining method for microscopic observation of spermatozoa

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:319
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM319
 • Autores:

  Ispan, Denis Andrei
 • Otros:

  Palabras clave: espermatozoides, tinció arbre de nadal, validació sperm, christmas tree staining, validation espermatozoides, tinción àrbol de navidad, validación
  Título en diferentes idiomas: Validació del mètode de tinció arbre de Nadal per la observació microscòpica dels espermatozoides Validation of “Christmas tree” staining method for microscopic observation of spermatozoa Validación del método de tinción árbol de Navidad para la observación microscópica de espermatozoides
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2017-2018
  Codirector del trabajo: Terra Barbadora, Ximena
  Estudiante: Ispan, Denis Andrei
  Departamento: Bioquímica i Biotecnologia
  Fecha de la defensa del trabajo: 2018-06-26
  Creditos del TFM: 18
  Director del proyecto: Mosquera Miguel, Ana
  Resumen: L'agressió sexual és un delicte que afecta a moltes persones en tot el món. En la majoria dels casos, els homes estan implicats i, com a conseqüència, es pot trobar semen sobre la víctima o a l'escena del crim. Utilitzant els procediments adequats, mitjançant la identificació de cèl·lules espermàtiques o fluid seminal, es pot demostrar que ha tingut lloc l'activitat sexual. Determinar a qui pertany l’esperma és el següent pas crucial en la investigació. L'objectiu d'aquest treball ha sigut validar el procediment d'identificació microscòpica de l'esperma mitjançant la tinció de l’arbre de Nadal (Christmas tree) considerant normes de control de qualitat i acreditació per la incorporació en la rutina del laboratori. En primer lloc, per a l'optimització de l'estudi, hisops amb esperma han revelat que: i) la tinció funciona bé tant per a la maceració com per al líquid seminal directe al portaobjectes, i que ii) no hi ha diferències significatives en el tampó de maceració utilitzat (aigua o TE) o el temps de maceració. L'ús de DTT a 0,001 M (per la obtenció d’una millor tinció) ha funcionat bé en volums elevats de semen però en els més baixos, moltes nuclis d’espermes es trenquen fet que impedeix la seva identificació d'acord amb els estàndards establerts. En segon lloc, s’ha assegurat la reproducibilitat del mètode en diversos substrats: calces, texà, hisop, salvaslip i compressa. En tercer lloc, l'avaluació de la sensibilitat indica que, per als hisops estèrils i hisops amb fluid bucal i vaginal, el límit de detecció és de 1/500 i per a la compresa i texà és de 1/1000. També s’han trobat variabilitat en l'abundància de cèl·lules espermàtiques entre el donant i les rèpliques. Finalment, s’ha avaluat l'especificitat comparant cèl·lules espermàtiques amb cèl·lules o estructures similars que podrien interferir en la identificació. El mètode confirmatori descrit en aquest estudi ha sigut capaç de distingir, tenint en compte les característiques d'identificació descrites, les cèl·lules espermàtiques d'altres estructures similars que es podrien trobar en mostres d'agressions sexuals i també s’ha establert el límit de detecció, l’abundància i reproducibilitat en diversos substrats. La agresión sexual es un crimen que afecta a muchas personas en todo el mundo. En la mayoría de los casos, los hombres están involucrados y, como resultado, se puede encontrar semen sobre la víctima o en la escena del crimen. Empleando los procedimientos adecuados, mediante la identificación de células espermáticas o fluido seminal, se puede demostrar que tubo lugar la actividad sexual. Determinar quién es el donante de las muestras de semen es el siguiente paso crucial en la investigación. El objetivo de este trabajo fue validar el procedimiento de identificación microscópica de espermatozoides utilizando la tinción árbol de Navidad (Christmas tree) considerando el control de calidad y los estándares de acreditación para la incorporación en el uso rutinario del laboratorio. En primer lugar, para la optimización del estudio, los hisopos con semen revelaron que: i) la tinción funciona bien tanto para la maceración como para el fluido seminal directo al portaobjetos, y que ii) no hay una diferencia significativa en el tampón de maceración utilizado (agua o TE) o en el tiempo de maceración. El uso de DTT a 0,001 M (para una mejor tinción) funcionó bien para volúmenes elevados de semen, pero en los más bajos se rompieron muchos núcleos, lo que impidió su identificación de acuerdo con los estándares establecidos. En segundo lugar, la reproducibilidad del método se aseguró usando varios sustratos: bragas, tela vaquera, hisopos, compresa y salvaslip. En tercer lugar, la evaluación de la sensibilidad indicó que para los hisopos estériles e hisopos con fluido oral y vaginal, el límite de detección es de 1/500 y para la compresa y la tela vaquera es de 1/1000. También hubo variabilidad en la abundancia de células espermáticas entre el donante de semen y las réplicas. Finalmente, se probó la especificidad comparando las células espermáticas con células o estructuras similares que podrían interferir con la identificación. El método confirmatorio descrito en este estudio, considerando las características de identificación descritas, fue capaz de distinguir las células de esperma de otras estructuras similares que podrían encontrarse en muestras de agresiones sexuales y también se estableció el límite de detección, la abundancia y reproducibilidad en varios sustratos.
  Materia: Química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Genètica, Física i Química Forense
  Título en la lengua original: Validation of “Christmas tree” staining method for microscopic observation of spermatozoa
  Fecha de alta en el repositorio: 2018-09-27
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar