Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Aïllament i identificació de microorganismes de l'entorn agrícola de Lo Vilot S.L. per al seu ús industrial.

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:332
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM332
 • Autores:

  Forcadell Mulet, Sergi
 • Otros:

  Palabras clave: Aïllament, Saccharomyces, No-Saccharomyces Isolation, Saccharomyces, Non-Saccharomyces Aislamiento, Saccharomyces, No-Saccharomyces
  Título en diferentes idiomas: Aïllament i identificació de microorganismes de l'entorn agrícola de Lo Vilot S.L. per al seu ús industrial. Isolation and identification of microorganisms from Lo Vilot S.L. agricultural environment for industrial uses. Aislamiento e identificación de microorganismos del entorno agrícola de Lo Vilot S.L. para su uso industrial.
  Áreas temàticas: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2017-2018
  Estudiante: Forcadell Mulet, Sergi
  Departamento: Bioquímica i Biotecnologia
  Fecha de la defensa del trabajo: 2018-09-14
  Creditos del TFM: 15
  Director del proyecto: Beltran Casellas, Gemma
  Resumen: Les cerveses fermentades amb llevats salvatges, Saccharomyces o no, així com l’ús d’ingredients de proximitat són dos de les tendències creixents actualment dins del món de la cervesa artesana. L’objectiu del present estudi és el d’aïllar microorganismes de l’entorn agrícola de Lo Vilot amb els quals es puguin realitzar fermentacions de mostos cervesers. Per complir aquest objectiu es van deixar inocular espontàniament mostos cervesers en dos llocs (camp d’ordi i camp de llúpol) i amb diferents tractaments (Acidificació, Llupulització i Blanc sense tractament). Les fermentacions espontànies es van monitoritzar i es va dur a terme un seguiment periòdic de les poblacions de microorganismes, llevats i bacteris, mitjançant la sembra en medis YPD + cloramfenicol (0,01% p/v) i YPD + natamicina (0,01% p/v), respectivament. Per tal d’aïllar i identificar aquests microorganismes es van utilitzar altres medis selectius o diferencials. A més, els llevats aïllats es van identificar a nivell d’espècie mitjançant l’ampliació i restricció de la regió 5.8S-ITS del RNA ribosomal i, els bacteris làctics es van identificar a nivell d’espècie mitjançant l’ampliació i restricció de la regió 16S del DNA ribosomal. Complementàriament, i també amb la finalitat d’identificar espècies de llevats, es van realitzar proves bioquímiques com un test de metabolisme de sucres. Finalment es va analitzar la capacitat d’atenuar els sucres d’un most dels llevats aïllats mitjançant fermentacions controlades. A partir dels mostos més poblats i amb millor aroma, mitjançant els mètodes esmentats, es van poder aïllar dues soques de Saccharomyces cerevisiae una de les quals amb una capacitat d’atenuar els sucres del most de 60,67 ± 0,18%. Wild yeasts fermented beers, Saccharomyces or not, as well as the utilization of proximity products, are two of the growing trends in the craft beer world. The purpose of this study is to isolate microorganisms from the agricultural surroundings of Lo Vilot, which can perform beer wort fermentations. To accomplish this purpose, a few worts had been left to spontaneously ferment in two places (a barley field and a hops field) with different treatments (acidification, addition of hops and a non-treated control). Spontaneously fermentations were tracked and a periodic counting of microorganism’s population was done. Yeast was cultured on YPD + chloramphenicol (0,01%) and bacteria was cultured on YPD + natamycin (0,01%). Selective or differential media had been used in order to isolate and identify these microorganisms. Moreover, isolated yeasts had been identified at specie level throughout the amplification and restriction of 16S ribosomal DNA region. In addition, and also with the aim of identifying yeasts species, biochemical tests were performed, such as a metabolism test. Finally, sugar attenuation ability of isolated yeast was studied by controlled fermentations. Two Saccharomyces cerevisiae strains were isolated by the mentioned methods starting from most populated and aromatic worts. One of this strains was able to reach a sugar attenuation of 60,67 ± 0,18%. Las cervezas fermentadas con levaduras salvajes, Saccharomyces o no, así como el uso de ingredientes de proximidad son dos de las tendencias crecientes actualmente dentro del mundo de la cerveza artesana. El objetivo del presente estudio es el de aislar microorganismos del entorno agrícola de Lo Vilot con los que se puedan realizar fermentaciones de mostos cerveceros. Para cumplir este objetivo se dejaron inocular espontáneamente mostos cerveceros en dos sitios (campo de cebada y campo de lúpulo) y con distintos tratamientos (Acidificación, Lupulización y Blanco sin tratamiento). Las fermentaciones espontáneas se monitorearon y se llevó a cabo un seguimiento periódico de las poblaciones de microrganismos, levaduras y bacterias, mediante la siembra en medios YPD + cloranfenicol (0,01% p/v) y YPD + natamicina (0,01% p/v), respectivamente. Para aislar e identificar estos microorganismos se utilizaron otros medios selectivos o diferenciales. Además, las levaduras aisladas se identificaron a nivel de especie mediante la amplificación y restricción de la región 5.8S-ITS del RNA ribosomal y, las bacterias lácticas se identificaron a nivel de especie mediante la ampliación y restricción de la región 16S del DNA ribosomal. Complementariamente, y también con la finalidad de identificar especies de levaduras, se realizaron pruebas bioquímicas como un test de metabolismo de azúcares. Finalmente se analizó la capacidad de las levaduras aisladas de atenuar los azúcares de un mosto mediante fermentaciones controladas. A partir de los mostos más poblados y con mejor aroma, mediante los métodos mencionados, se pudieron aislar dos cepas de Saccharomyces cerevisiae una de las cuáles con una capacidad de atenuar los azúcares del mosto de 60,67 ± 0,18%.
  Materia: Bioquímica i biotecnologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Begudes Fermentades
  Título en la lengua original: Aïllament i identificació de microorganismes de l'entorn agrícola de Lo Vilot S.L. per al seu ús industrial.
  Fecha de alta en el repositorio: 2018-10-26
 • Palabras clave:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar