Treballs Fi de Màster> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Development of a privacy tool for the protection of profiles in search engines

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:358
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM358
 • Autores:

  Rodrigo Ginés, Francisco Javier
 • Otros:

  Palabras clave: privadesa, motors de cerca, creació de perfils privacy, Web search engines, profiling privacidad, motores de búsqueda Web, creación de perfiles
  Título en diferentes idiomas: Desenvolupament d'una eina de privadesa per la protecció de perfils en motors de cerca Development of a privacy tool for the protection of profiles in search engines Desarrollo de una herramienta de privacidad para la protección de perfiles en motores de búsqueda
  Áreas temàticas: Enginyeria informàtica Computer engineering Ingeniería informática
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2017-2018
  Estudiante: Rodrigo Ginés, Francisco Javier
  Departamento: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Fecha de la defensa del trabajo: 2018-09-12
  Creditos del TFM: 9
  Director del proyecto: Parra Arnau, Javier
  Resumen: Els cercadors web utilitzen diverses tècniques de personalització que es presten a, o es basen en, la construcció de perfil d'interessos i preferències dels seus usuaris. La manca de transparència sobre quina informació és emmagatzemada, com és utilitzada i amb qui és compartida, limita la percepció de privacitat que tenen els usuaris sobre el servei de cerca. En aquest treball, vam investigar una tecnologia que permet als usuaris reemplaçar consultes específiques per termes de cerca més generals, tot i que semànticament similars. Mitjançant la generalització de consultes, el perfil d'usuari resulta menys precís i per tant més privat, tot i que evidentment a costa d'una degradació en la precisió dels resultats de cerca. En aquest treball, vam dissenyar i desenvolupar una eina que implementa aquest principi en la pràctica. La nostra eina, desenvolupada en forma de complement de navegador per a Google Chrome, permet als usuaris generalitzar les consultes enviades a un cercador de forma automàtica, de manera local (sense necessitat de comptar amb una infraestructura o base de dades externa) i en temps real , d'acord amb uns criteris de privacitat senzills i intuïtius. Els resultats experimentals demostren la viabilitat tècnica de la nostra eina. Web search engines capitalize on, or lend themselves to, the construction of user interest profiles to provide personalized search results. The lack of transparency about what information is stored, how it is used and with whom it is shared, limits the perception of privacy that users have about the search service. In this thesis, we investigate a technology that allows users to replace specific queries with more general but semantically similar search terms. Through the generalization of queries, the user profile becomes less precise and therefore more private, although evidently at the expense of a degradation in the accuracy of the search results. In this work, we design and develop a tool that implements this principle in real practice. Our tool, developed as a browser plug-in for Google Chrome, enables users to generalize the queries sent to a search engine in an automated fashion, without the need for any kind of infrastructure or external databases, and in real time, according to simple and intuitive privacy criteria. Experimental results demonstrate the technical feasibility and suitability of our solution. Los buscadores Web utilizan diversas técnicas de personalización que se prestan a, o se basan en, la construcción de perfil de intereses y preferencias de sus usuarios. La falta de transparencia sobre qué información es almacenada, cómo es utilizada y con quién es compartida, limita la percepción de privacidad que tienen los usuarios sobre el servicio de búsqueda. En este trabajo, investigamos una tecnología que permite a los usuarios reemplazar consultas específicas por términos de búsqueda más generales, aunque semánticamente similares. Mediante la generalización de consultas, el perfil de usuario resulta menos preciso y por tanto más privado, aunque evidentemente a costa de una degradación en la precisión de los resultados de búsqueda. En este trabajo, diseñamos y desarrollamos una herramienta que implementa este principio en la práctica. Nuestra herramienta, desarrollada en forma de complemento de navegador para Google Chrome, permite a los usuarios generalizar las consultas enviadas a un buscador de forma automática, en modo local (sin necesidad de contar con una infraestructura o base de datos externa) y en tiempo real, de acuerdo con unos criterios de privacidad sencillos e intuitivos. Los resultados experimentales demuestran la viabilidad técnica de nuestra herramienta.
  Materia: Enginyeria informàtica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
  Título en la lengua original: Development of a privacy tool for the protection of profiles in search engines
  Fecha de alta en el repositorio: 2018-02-11
 • Palabras clave:

  Enginyeria informàtica
  Computer engineering
  Ingeniería informática
  Enginyeria informàtica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar