Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

El llenguatge arquitectònic dels arcs augusteus d'una sola

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:382
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM382
 • Autores:

  Costa Pallejà, Jaume-Roc
 • Otros:

  Palabras clave: arcs, augusteus, d'una sola obertura augusteos, arches, of a single vain arcos, augusteos, de un solo vano
  Título en diferentes idiomas: El llenguatge arquitectònic dels arcs augusteus d'una sola The architectural language of the Augusteos arches of a single vain El lenuaje arquitectónico de los arcos augusteos de un solo
  Áreas temàticas: Història
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2017-2018
  Estudiante: Costa Pallejà, Jaume-Roc
  Departamento: Història i Història de lArt
  Fecha de la defensa del trabajo: 2018-09-13
  Creditos del TFM: 20
  Director del proyecto: Mar, Ricardo
  Resumen: L’objecte d’aquest treball és analitzar un seguit de característiques de vuit arcs romans d’una sola obertura construïts en el període augusteu. En un llistat sistematitzat que inclou entre altres, les tipologies formals, constructives, decoratives, programes iconogràfics, contingut de les dedicatòries, relació amb el seu entorn urbanístic o geogràfic, cronologia i la seva finalitat; l’autor vol esbrinar el “llenguatge arquitectònic pròpi de cada arc”, a partir de les notícies divulgades pels diversos investigadors que han estudiat els arcs romans tant de marera genèrica, com particularment, i de les pròpies obervacions fetes in situ dels monuments seleccionats. Les conclusions que se’n deriven, serviran a l’autor per, en un futur, poder plantejar una reflexió específica aplicada a un dels casos concrets de l’estudi. The aim of this paper is to analyze a set of characteristics of eight Roman arches of a single bay built in the Augustan period. From a systematized list that includes, among others, the formal, constructive, decorative typologies, iconographic programs, content of the dedications, relations with the urban or geographical environment, chronology and its purpose, the author wants to reveal the "architectonic language of each arch", from the news published by the various researchers who have studied the Roman arches both in a generic way, as particularly, and of the own observations made in situ of the selected monuments. The conclusions that are derived will help the author, in the future, to be able to propose a specific reflection applied to one of the specific cases of the study. El objetivo de este trabajo, es analizar un conjunto de características de ocho arcos romanos de un solo vano construidos en el período augusteo. A partir de un listado sistematizado que incluye entre otros, las tipologias formales, constructiavas, decorativas, programas iconográficos, contenido de las dedicatorias, relacions con el entorno urbanístico o geográfico, cronologia y su finalidad, el autor quiere desvelar el “ lenguaje arquitectónoico de cada arco”, a partir de las notícias divulgadas por los diversos investigadores que han estudiado los arcos romanos tanto de manera genérica, como particularmente, y de las propias observaciones hechas in situ de los monumentos seleccionados. Las conclusiones que se derivan, servirán al autor para, en un futuro, poder plantear una reflexión específica aplicada a uno de los casos concretos del estudio.
  Materia: Edificis. Instal·lacions
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Arqueologia Clàssica
  Título en la lengua original: El llenguatge arquitectònic dels arcs augusteus d'una sola
  Fecha de alta en el repositorio: 2019-06-03
 • Palabras clave:

  Història
  Edificis. Instal·lacions
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar