Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

La religión en Náucratis: estado de la cuestión y análisis comparativo del Helenio y el Gran Témenos

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:388
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM388
 • Autores:

  Funes Jiménez, Javier
 • Otros:

  Palabras clave: Nàucratis, Període Tardà, Religió Naukratis, Late Period, Religion Náucratis, Período Tardío, Religión
  Título en diferentes idiomas: La religió a Nàucratis: estat de la qüestió i anàlisi comparatiu de l'Heleni i el Gran Témenos Religion at Naukratis: state of the question and comparative analysis of the Hellenion and the Great Temenos La religión en Náucratis: estado de la cuestión y análisis comparativo del Helenio y el Gran Témenos
  Áreas temàticas: Història
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2017-2018
  Estudiante: Funes Jiménez, Javier
  Departamento: Història i Història de lArt
  Fecha de la defensa del trabajo: 2018-06-15
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Carruesco Garcia, Jesús
  Resumen: L’objectiu d’aquest treball és doble: realitzar un estat de la qüestió que posi en relleu les aportacions més importants de la historiografia de Nàucratis, observant els punts clau que han dirigit el discurs acadèmic durant la seva evolució, indicant els problemes metodològics d’aquest i presentant les preguntes principals que encara es debateixen, i estudiar la religiositat a Nàucratis a través de l’Heleni i el Gran Temenos, amb el que pretenc aportar algunes respostes a les preguntes i problemàtiques exposades. -La religión en Náucratis, estado de la cuestión y análisis comparativos del Helenio y el Gran Témenos- Trabajo de Final de Máster L’estudi de la religiositat a Nàucratis, que no pot ser abastat íntegrament dins del marc d’un TFM, serà circumscrit a l’anàlisi de les dues estructures conegudes com l’Heleni i el Gran Témenos. Aquestes seran situades en el seu contexte naucratita, detallant els coneixements arquitectònics que es coneix sobre elles, i es realitzarà un estudi comparatiu dels materials religiosos procedents de contextes propis o relacionats amb cada estructura. Finalment, es concluirá realitzant una aportació a les problemàtiques del discurs sobre Nàucratis basant-se en l’anàlisi comparatiu de l’Heleni i el Gran Témenos, a més de destacar futurs reptes que l’estudi de Nàucratis ha d’afrontar. The objective of this study is twofold: to produce a state of the question that highlights the main contributions to the historiography of Naukratis, remarking key elements that have shaped the academic debate in its evolution, indicating its methodological problems and presenting the chief questions that remain to be solved, and to study the religiosity in Naukratis through the Hellenion and the Great Temenos, with which I will try to contribute some answers to these questions. The study of the religiosity of Naukratis, which can not be conscribed in its entirety within the framework of a TFM, will consist of an analysis of its two main religious structures, known as the Hellenion and the Great Témenos. They will be contextualized, detailing the architectonic knowledge we have of them, developing also a comparative study of the religious material related to both of the structures. Finally, I will conclude with personal contributions to the main questions of the Naukratis debate based on the comparative study of the Hellenion and the Great Témenos and emphasizing the challenges that Naukratis-related studies need to solve in the future. El objetivo de este trabajo es doble: realizar un estado de la cuestión que ponga en relieve las aportaciones más importantes de la historiografía sobre Náucratis, observando los puntos clave que han dirigido el discurso académico a lo largo de su evolución, señalando los problemas metodológicos de este y presentando las preguntas principales que aún se debaten, y estudiar la religiosidad en Náucratis a través del Helenio y el Gran Temenos, con lo que pretendo aportar algunas respuestas a las preguntas y problemáticas expuestas. El estudio de la religiosidad en Náucratis, que no puede ser abarcado en su totalidad dentro del marco de un TFM, será circunscrito al análisis de las dos estructuras conocidas como el Helenio y el Gran Témenos. Estas serán situadas en su contexto naucratita, detallaré los conocimientos arquitectónicos que existen sobre ellas, y procederé a realizar un estudio comparativo de los materiales votivos y religiosos procedentes de contextos propios o relacionados con cada estructura. Finalmente, se concluirá realizando una aportación a las problemáticas del discurso de Náucratis basándose en el análisis comparativo del Helenio y el Gran Témenos, así como resaltando los futuros retos que el estudio sobre Náucratis tiene aún que afrontar.
  Materia: Edificis. Instal·lacions
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Arqueologia Clàssica
  Título en la lengua original: La religión en Náucratis: estado de la cuestión y análisis comparativo del Helenio y el Gran Témenos
  Fecha de alta en el repositorio: 2019-06-03
 • Palabras clave:

  Història
  Edificis. Instal·lacions
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar