Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

La política lingüística panhispánica. ¿Cómo se evalúan las variedades hispanoamericanas en las pruebas de expresión oral y escrita de los DELE?

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:418
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM418
 • Autores:

  López Aramburu, Ada
 • Otros:

  Palabras clave: política lingüística panhispànica, varietats hispanoamericanes, DELE panhispanic language policy, Hispanic varieties, DELE política lingüística panhispánica, variedades hispanoamericanas, DELE
  Título en diferentes idiomas: La política lingüística panhispànica. Com s'avaluen les varietats hispanoamericanes a les proves d'expressió oral i escrita dels DELE? Panhispanic language policy. How are Hispanic varieties evaluated in the writing and speaking tasks of the DELE exam? La política lingüística panhispánica. ¿Cómo se evalúan las variedades hispanoamericanas en las pruebas de expresión oral y escrita de los DELE?
  Áreas temàticas: Filologia
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2018-2019
  Estudiante: López Aramburu, Ada
  Departamento: Filologies Romàniques
  Fecha de la defensa del trabajo: 2019-06-21
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Nomdedeu Rull, Antoni
  Resumen: Actualment, l’espanyol compta amb més de 480 milions de parlants nadius que es troben repartits per Espanya, Guinea Equatorial i pels diversos països hispanoamericans. Encara que els països que tenen un nombre major de parlants són Mèxic i Colòmbia, la institució més reconeguda i amb més poder de la llengua espanyola és la Real Academia Española. L’objectiu d’aquest treball és estudiar la política lingüística panhispànica i tots aquells esdeveniments lingüístics i històrics que han propiciat l’ús de la varietat peninsular, pel que fa a l’ensenyament, la certificació de coneixements lingüístics i l’edició bibliogràfica, per sobre de les varietats hispanoamericanes. Per demostrar aquesta desigualtat entre varietats, analitzarem els exàmens DELE des de la perspectiva de la norma lingüística i dels components gramatical, pragmàtic-discursiu i nocional, extrets del Plan curricular del Instituto Cervantes (PCIC). Finalment, considerarem el mètode utilitzat pels examinadors dels DELE per avaluar l’ús que en fan els candidats de les varietats hispanoamericanes en les proves d’expressió escrita i oral. Els resultats obtinguts permeten concloure, entre altres coses, que els examinadors dels DELE no tenen cap forma d’avaluar les varietats hispanoamericanes a les proves d’expressió escrita i oral, perquè les escales d’avaluació utilitzades només contemplen l’espanyol peninsular. Nowadays, Spanish has more than 480 million native speakers located in Spain, Equatorial Guinea, and Hispanic countries. Although the countries that have a higher number of speakers are Mexico and Colombia, the most powerful and known Spanish institution is the Real Academia Española. The main goal of this project is to study the panhispanic language policy and all the related linguistic and historical events that have promoted –in the areas of teaching, of certification of linguistic knowledge, or of the bibliographic edition– the use of the peninsular variety over the Hispanic varieties. To prove this inequality, we are going to analyse the DELE exams from the perspective of its linguistic norm and grammatical, pragmatic-discursive, and notional components extracted from the Plan curricular del Instituto Cervantes (PCIC). At last, we are going to consider the way DELE examiners evaluate the use that the candidates do of the Hispanic varieties in the writing and speaking tasks. The results obtained allow us to conclude, among other aspects, that the DELE examiners have no way to evaluate the Hispanic varieties in the writing and speaking tasks since the assessment scales that are used only contemplate the peninsular Spanish. Actualmente, el español cuenta con más de 480 millones de hablantes nativos repartidos por España, Guinea Ecuatorial y los distintos países hispanoamericanos. Aunque los países con mayor número de hablantes son México y Colombia, la institución más reconocida y con mayor poder de la lengua española es la Real Academia Española. El objetivo de este trabajo es estudiar la política lingüística panhispánica y todos aquellos acontecimientos lingüísticos e históricos que han propiciado, en cuanto a la enseñanza, la certificación de conocimientos lingüísticos o la edición bibliográfica, el uso de la variedad peninsular por encima de las variedades hispanoamericanas. Para demostrar esta desigualdad entre variedades, analizaremos los exámenes DELE desde la perspectiva de la norma lingüística y de los componentes gramatical, pragmático-discursivo y nocional, extraídos del Plan curricular del Instituto Cervantes (PCIC). Finalmente, consideraremos el método utilizado por los examinadores DELE para evaluar el uso que hacen los candidatos de las variedades hispanoamericanas en las pruebas de expresión escrita y oral. Los resultados obtenidos permiten concluir, entre otras cosas, que los examinadores de los DELE no tienen forma de evaluar las variedades hispanoamericanas en las pruebas de expresión escrita y oral, puesto que las escalas de evaluación utilizadas solo contemplan el español peninsular.
  Materia: Dades. Transmissió
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Ensenyament de Llengües - Espanyol com a Llengua Estrangera
  Título en la lengua original: La política lingüística panhispánica. ¿Cómo se evalúan las variedades hispanoamericanas en las pruebas de expresión oral y escrita de los DELE?
  Fecha de alta en el repositorio: 2019-10-14
 • Palabras clave:

  Filologia
  Dades. Transmissió
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar