Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

Propuesta de portfolio de actividades para la integración de la cultura y las TIC en la clase de ELE

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:419
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM419
 • Autores:

  Serres Garcia, Albert
 • Otros:

  Palabras clave: Cultura, TIC, español como lengua extranjera (ELE) Culture, TIC, Spanish as a foreign language (ELE) Cultura, TIC, espanyol com a llengua estrangera (ELE)
  Título en diferentes idiomas: Propuesta de portfolio de actividades para la integración de la cultura y las TIC en la clase de ELE Proposal of a portfolio of activities for the integration of culture and TIC in the ELE class Proposta de portfoli d'activitats per a la integració de la cultura i les TIC a la classe d'ELE
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2018-2019
  Estudiante: Serres Garcia, Albert
  Departamento: Filologies Romàniques
  Fecha de la defensa del trabajo: 2019-06-21
  Creditos del TFM: 6
  Director del proyecto: Moreno Villanueva, José Antonio
  Resumen: El present treball reivindica la importància d'incloure la cultura i les TIC a les classes d'espanyol com a llengua estrangera (ELE), continguts i recursos útils perquè els estudiants puguin desenvolupar les competències i destreses necessàries per a comunicar-se de manera efectiva en la llengua meta. Aquesta reivindicació s'ha materialitzat en un portfoli d'activitats dissenyat en el marc de l'enfocament comunicatiu per projectes, una proposta didàctica que promou l'ús significatiu dels recursos TIC i focalitza els seus objectius d'aprenentatge en la cultura. The present work claims the importance of including culture and ICT in Spanish as foreign language (ELE) classes, contents and useful resources so the students can develop the necessary competencies and skills in order to communicate effectively in the target language. This claim has materialized in a portfolio of activities designed within the framework of the communicative aproach for projects, a didactic proposal that promotes the significant useof ICT resources and focuses its learning objectives on culture. El present treball reivindica la importància d'incloure la cultura i les TIC a les classes d'espanyol com a llengua estrangera (ELE), continguts i recursos útils perquè els estudiants puguin desenvolupar les competències i destreses necessàries per a comunicar-se de manera efectiva en la llengua meta. Aquesta reivindicació s'ha materialitzat en un portfoli d'activitats dissenyat en el marc de l'enfocament comunicatiu per projectes, una proposta didàctica que promou l'ús significatiu dels recursos TIC i focalitza els seus objectius d'aprenentatge en la cultura.
  Materia: Dades. Transmissió
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Ensenyament de Llengües - Espanyol com a Llengua Estrangera
  Título en la lengua original: Propuesta de portfolio de actividades para la integración de la cultura y las TIC en la clase de ELE
  Fecha de alta en el repositorio: 2019-10-14
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Dades. Transmissió
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar