Treballs Fi de Màster> Geografia

Canvi en el panorama ferroviari de Cambrils. Evolució cap a una intermodalitat més eficient?

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:444
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM444
 • Autores:

  Boqué Ciurana, Anna
 • Otros:

  Palabras clave: movilidad, ferrocarril, intermodalidad mobilitat, ferrocarril, intermodalitat
  Título en diferentes idiomas: Cambio en el panorama ferroviario de Cambrils. ¿Evolución hacia una intermodalidad más eficiente? Canvi en el panorama ferroviari de Cambrils. Evolució cap a una intermodalitat més eficient?
  Áreas temàticas: Geografía Geography Geografia
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2017-2018
  Estudiante: Boqué Ciurana, Anna
  Departamento: Geografia
  Fecha de la defensa del trabajo: 2018-09-18
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Guitiérrez Palomero, Aaron
  Resumen: La llegada de una estación de ferrocarril periférica en el municipio de Cambrils genera una nueva situación de la que se derivan muchos interrogantes ¿Qué pasará con las vías y la estación actual? ¿Cuál es el futuro de la nueva estación? ¿Qué usos y actividades habrá en su entorno? ¿Cómo será su accesibilidad? ¿Qué servicios ferroviarios tendrá? ¿Qué rol tendrá esta estación en el conjunto del Camp de Tarragona? El presente estudio no profundiza en todos estos ámbitos, aun así, el objetivo se focaliza en analizar la oferta y la demanda de la estación actual y cómo la reubicación la puede afectar, espacialmente en términos de accesibilidad. De este modo, se cree que la reubicación de la estación puede afectar a las prácticas de movilidad en el municipio (1) y esto puede modificar el perfil del viajero que la utilice y el modo de acceder a ella (2). The arrival of a peripheral railway station in the municipality of Cambrils generates a new situation from which many questions arise. What will happen to the roads and the current station? What is the future of the new station? What uses, and activities will there be in their environment? How ii would be its accessibility? What rail services will it have? What role will this station play in the Camp de Tarragona as a whole? The present study does not delve into all these areas, even so, the objective focuses on analyzing the supply and demand of the current station and how relocation can affect, in terms of accessibility. In this way, communication can affect mobility practices in the municipality (1) and this can modify the profile of the traveller who uses and the way to access it (2). L’arribada d’una estació de ferrocarril perifèrica al municipi de Cambrils genera una nova situació de la qual se’n deriven molts interrogants. Què passarà amb les vies i l’estació actual? Quin és el futur de la nova estació? Quins usos i activitats hi haurà al seu entorn? Com serà la seva accessibilitat? Quins serveis ferroviaris tindrà? Quin rol tindrà aquesta estació en el conjunt del Camp de Tarragona? El present estudi no aprofundeix en tots aquests àmbits, tot i amb això, l’objectiu es focalitza en analitzar l’oferta i la demanda de l’estació actual i com la reubicació la pot afectar, espacialment en termes d’accessibilitat. D’aquesta manera es creu que la reubicació de l’estació pot afectar a les pràctiques de mobilitat al municipi (1) i això pot modificar el perfil del viatger que la utilitzi i el mode d’accedir-hi (2).
  Materia: Geografia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Anàlisi i Gestió del Territori - Planificació, Governança i Lideratge Territorial
  Título en la lengua original: Canvi en el panorama ferroviari de Cambrils. Evolució cap a una intermodalitat més eficient?
  Fecha de alta en el repositorio: 2019-10-17
 • Palabras clave:

  Geografía
  Geography
  Geografia
  Geografia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar