Treballs Fi de Màster> Geografia

Bucharest tourism and Romania's 2007 EU accession as a path-shaping moment of change

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:450
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM450
 • Autores:

  Oala Scurtulescu, Ana
 • Otros:

  Palabras clave: Evolución del turismo, Geografía económica evolutiva, momentos de cambio Tourism evolution, Evolutionary Economic Geography, moments of change Evolució turística, Geografia econòmica evolutiva, moments de canvi
  Título en diferentes idiomas: El turisme de Bucarest i l'adhesió a Romania a la UE del 2007 com a moment de canvi en la trajectòria Bucharest tourism and Romania's 2007 EU accession as a path-shaping moment of change El turismo de Bucarest y la adhesión de Rumanía a la UE en 2007 como un momento decisivo de cambio
  Áreas temàticas: Turismo y ocio Tourism and leisure Turisme i oci
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2018-2019
  Estudiante: Oala Scurtulescu, Ana
  Departamento: Geografia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2019-09-12
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Anton Clavé, Salvador
  Resumen: Geografia econòmica evolutiva i la teoria del moment de canvi per Sanz-Ibáñez et al. (2017) es van aplicar en el cas del turisme de Bucarest i de l'esdeveniment del 2007, quan Romania es va unir a la Unió Europea, com a punt d'inflexió en l'evolució de la destinació. El document va utilitzar una combinació de dades qualitatives i quantitatives per donar suport a la perspectiva dels moments i de l'EEG sobre la connexió entre el turisme a Bucarest i l'adhesió de Romania a la UE per obtenir una comprensió profunda del cas. L'evolució del turisme a Bucarest va ser vista al llarg d'un continu, el punt d'inflexió del 2007 va dividir els paisatges previs i posteriors al moment, cadascun amb les condicions i el discurs específics, identificant 8 àrees d'enfocament: MICE - coevolució i reforç amb el sector hoteler, reutilització del patrimoni - metamorfosi per les indústries creatives, gestió ambiental - redesenvolupament a través de finançament de la UE o iniciativa d'ONG, imatge - ruptura de llegats i renovació, oferta - millorada i modernitzada, demanda - extensió i segmentació , polítiques - efecte de 'desbloqueig' de la UE i necessitat de més coherència i aplicabilitat, governança - resistència al canvi. Les troballes van donar suport a la hipòtesi inicial que l'adhesió de Romania a la UE va tenir un efecte en la configuració de la trajectòria turística a Bucarest, i més específicament es va concloure que l'impacte creat va ser significatiu, de plasticitat del camí, amb resultats principalment positius en el nou equilibri. Una adreça interessant per a investigacions futures podria ser l'ús de les teories d'EEG i moments de canvi per avaluar les formes en què el turisme de la UE va evolucionar com a resultat de la incorporació de nous membres. Les teories de l'EEG i la del moment de canvi per Sanz-Ibáñez et al. (2017) haurien de trobar-se més en el camp dels estudis turístics a causa de les seves àmplies aplicabilitat i adaptabilitat a destinacions, circumstàncies i esdeveniments molt diversos. Evolutionary Economic Geography and the moment’s framework by Sanz-Ibanez et al. (2017) were applied to the case of Bucharest tourism and the 2007 event of Romania joining the European Union as a path-shaping inflection point in the evolution of the destination. The paper used a mix of qualitative and quantitative sources to support the EEG-moments perspective on the link between tourism in Bucharest and Romania’s EU accession as to gain an in-depth understanding of the case. Tourism evolution in Bucharest was viewed along a continuum, the 2007 inflection point dividing the pre- and post-moment scapes, each with its specific conditions and discourse, 8 focus areas being identified: MICE – coevolution and reinforcement with the hotel sector, heritage reuse – metamorphosis under the creative industries, environmental management – redevelopment through EU funding or NGO initiative, image – breaking of legacies and renewal, supply – upgrading and upscaling, demand – extension and segmenting, policies – EU ‘de-locking’ effect and need for further coherence and applicability, governance – resilience to change. The findings supported the initial hypothesis that Romania’s accession to the EU had an effect in shaping the tourism trajectory in Bucharest, and more specifically it was concluded that the impact created was significant, of path plasticity, with mostly positive outcomes in the new equilibrium. An interesting direction for future research could be the use of the EEG-moments framework in assessing the other side of the coin, the ways in which EU tourism evolved as a result of new members joining. The EEG framework and moment’s theory by Sanz-Ibanez et al. (2017) should gain further focus in the field of tourism studies due to their wide applicability and adaptability to very diverse destinations, circumstances and occurrences. Geografía económica evolutiva y la teoría del momento de cambio por Sanz-Ibáñez et al. (2017) se aplicaron en el caso del turismo de Bucarest y del evento de 2007, cuando Rumania se unió a la Unión Europea, como un punto de inflexión en la evolución del destino. El documento utilizó una combinación de datos cualitativas y cuantitativas para apoyar la perspectiva de los momentos y del EEG sobre la conexión entre el turismo en Bucarest y la adhesión de Rumanía a la UE para obtener una comprensión profunda del caso. La evolución del turismo en Bucarest fue vista a lo largo de un continuo, el punto de inflexión de 2007 dividió los paisajes previos y posteriores al momento, cada uno con sus condiciones y discurso específicos, identificando 8 áreas de enfoque: MICE - coevolución y refuerzo con el sector hotelero, reutilización del patrimonio - metamorfosis por las industrias creativas, gestión ambiental - redesarrollo a través de financiación de la UE o iniciativa de ONG, imagen - ruptura de legados y renovación, oferta - mejorada y modernizada, demanda - extensión y segmentación, políticas - efecto de 'desbloqueo' de la UE y necesidad de mayor coherencia y aplicabilidad, gobernanza - resistencia al cambio. Los hallazgos respaldaron la hipótesis inicial de que la adhesión de Rumanía a la UE tuvo un efecto en la configuración de la trayectoria turística en Bucarest, y más específicamente se concluyó que el impacto creado fue significativo, de plasticidad del camino, con resultados principalmente positivos en el nuevo equilibrio. Una dirección interesante para futuras investigaciones podría ser el uso de las teorías de EEG y momentos de cambio para evaluar las formas en que el turismo de la UE evolucionó como resultado de la incorporación de nuevos miembros. Las teorías del EEG y la del momento de cambio por Sanz-Ibáñez et al. (2017) deberían encontrarse más en el campo de los estudios turísticos debido a sus amplias aplicabilidad y adaptabilidad a destinos, circunstancias y acontecimientos muy diversos.
  Materia: Turisme
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Título en la lengua original: Bucharest tourism and Romania's 2007 EU accession as a path-shaping moment of change
  Fecha de alta en el repositorio: 2019-10-22
 • Palabras clave:

  Turismo y ocio
  Tourism and leisure
  Turisme i oci
  Turisme
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar