Treballs Fi de Màster> Geografia

Resilencia a los desastres. Estudio de caso Ciudadela El Recreo (Bogotà - Colombia) Inundació por la ola invernal 2010-2011

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:474
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM474
 • Autores:

  Cipagauta Sierra, Paola Andrea
 • Otros:

  Palabras clave: Resiliència comunitària, gestió de riscos, capital social Community resilience, risk management, social capital Resiliencia comunitaria, gestión de riesgos, capital social
  Título en diferentes idiomas: Resiliencia a los desastres Estudio de caso Ciudadela El Recreo (Bogotá - Colombia) Inundación por la ola invernal 2010-2011 Disaster Resilience Case study Ciudadela El Recreo (Bogotá - Colombia) Flood by the winter wave 2010-2011 Resiliència als desastres Estudi de cas Ciudadela El Recreo (Bogotá - Colombia) Inundació per l'ona hivernal 2010-2011
  Áreas temàticas: Geografia Geography Geografía
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2018-2019
  Estudiante: Cipagauta Sierra, Paola Andrea
  Departamento: Geografia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2019-09-17
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Blay Boqué, Jordi
  Resumen: Les variacions en els fenòmens climatològics en combinació amb l'ocupació de territoris amb presència d'amenaces han generat al llarg de la història colombiana l'ocurrència de desastres socionaturals. En aquest context els processos de resiliència reeixits que desenvolupen les poblacions que habiten aquests territoris adquireixen un paper rellevant, ja que asseguren que davant la possibilitat de nous esdeveniments catastròfics els nivells d'afectació podran ser menors i els processos de recuperació més ràpids i integrals. El present treball proposa, a través de l'anàlisi de 5 categories i 19 elements integradors del capital social, determinar l'existència de processos de resiliència comunitària en la població resident de la Ciudadela El Recreo, projecte urbà d'habitatges per a població de baixos ingressos a Bogotá (Colombia), que l'any 2011 es van veure afectats per la inundació d'aigües pluvials i residuals. La metodologia es va aplicar per mitjà de 12 entrevistes, distribuïdes en 10 entrevistes grupals a 33 habitants de la Ciutadella i 2 entrevistes a funcionaris de l'administració pública local i de l'entitat d'atenció i control d'emergències. A través de la investigació es determina que aspectes com l'organització en xarxa entre conjunts i agrupacions residencials, igual que la participació en processos d'ordenament territorial i de gestió de riscos, són els elements que estan majoritàriament absents i que impedeixen que aquesta comunitat pugui ser completament resilient. Tot això malgrat reconèixer els aprenentatges que va deixar l'esdeveniment de desastre i haver implementat adaptacions en infraestructures, millores en l'assegurament dels immobles i capacitació davant situacions d'emergència. Variations in climatological phenomena in combination with the occupation of territories with the presence of threat have led throughout Colombian history the occurrence of socio- natural disasters. In this context, the successful resilience processes developed by the populations that occupy these territories, it takes on a relevant role, as it ensures that in the event of new catastrophic events the levels of affectation may be lower and the recovery processes faster and more comprehensive. This study proposes through the analysis of 5 categories and 19 integrating elements of the social capital, to determine the existence of processes of community resilience in the resident population of the Ciudadela El Recreo, an urban housing project for low-income population in Bogotá (Colombia), that in 2011 were affected by the flooding of rainwater and wastewater. The methodology was applied through 12 interviews, which were distributed in 10 group interviews to 33 inhabitants of the Ciudadela and 2 interviews with officials with local public administration and the emergency management officials. Through researching is determined that aspects such as the network organization between residential groups, as well as participation in territorial planning and risk management processes, are the elements that are mostly and that prevent this community from being completely resilient. All this despite recognizing learnings left by the disaster event and having implemented infrastructure adaptations, improvements in property insurance and training in emergency situations. Las variaciones en los fenómenos climatológicos en combinación con la ocupación de territorios con presencia de amenazas han conllevado a lo largo de la historia colombiana la ocurrencia de desastres socionaturales. En este contexto los procesos de resiliencia exitosos que desarrollan las poblaciones que habitan estos territorios adquieren un papel relevante, ya que aseguran que ante la posibilidad de nuevos eventos catastróficos los niveles de afectación podrán ser menores y los procesos de recuperación más rápidos e integrales. El presente trabajo propone, a través del análisis de 5 categorías y 19 elementos integradores del capital social, determinar la existencia de procesos de resiliencia comunitaria en la población residente de la Ciudadela El Recreo, proyecto urbano de viviendas para población de bajos ingresos en Bogotá (Colombia), que en el año 2011 se vieron afectadas por la anegación de aguas de lluvia y residuales. La metodología se aplicó por medio de 12 entrevistas, distribuidas en 10 entrevistas grupales a 33 habitantes de la Ciudadela y 2 entrevistas a funcionarios de la administración pública local y de la entidad de atención y control de emergencias. A través de la investigación se determina que aspectos como la organización en red entre conjuntos y agrupaciones residenciales, al igual que la participación en procesos de ordenamiento territorial y de gestión de riesgos, son los elementos que están mayoritariamente ausentes y que impiden que esta comunidad pueda ser completamente resiliente. Todo ello a pesar de reconocer los aprendizajes que dejó el evento de desastre y haber implementado adaptaciones en infraestructuras, mejoras en el aseguramiento de los inmuebles y capacitación ante situaciones de emergencia.
  Materia: Geografia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Anàlisi i Gestió del Territori - Planificació, Governança i Lideratge Territorial
  Título en la lengua original: Resilencia a los desastres. Estudio de caso Ciudadela El Recreo (Bogotà - Colombia) Inundació por la ola invernal 2010-2011
  Fecha de alta en el repositorio: 2020-01-15
 • Palabras clave:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar