Treballs Fi de Màster> Geografia

HACIA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE- Una valoración del paisaje desde la cosmovisión indigena amazonica del Ecuador

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:478
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM478
 • Autores:

  Carrión Gualán, Paulo César
 • Otros:

  Palabras clave: Cosmovisió , Desenvolupament Sostenible , Paisatge Worldview , Sustainable Development, Landscape Cosmovisión, Desarrollo Sostenible, Paisaje
  Título en diferentes idiomas: CAP A UN MODEL DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE Una valoració del paisatge des de la cosmovisió indígena amazònica de l'Equador TOWARD A MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT An assessment of the landscape from the indigenous Amazonian worldvision of the Ecuador HACIA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE- Una valoración del paisaje desde la cosmovisión indigena amazonica del Ecuador
  Áreas temàticas: Geografia Geography Geografía
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2015-2016
  Estudiante: Carrión Gualán, Paulo César
  Departamento: Geografia
  Fecha de la defensa del trabajo: 2016-09-21
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: SOLADIÉ BORRAZ, OSCAR
  Resumen: A la Regió Amazónica de l'Equador, es troba una de les àrees protegides més importants del país. La seva riquesa tant natural com cultural fa del Parc Nacional Yasuni un lloc únic al món. Lamentablement aquest lloc reconegut per la UNESCO com a Reserva de la Biosfera s'ha vist amenaçat per l'expansió de la frontera petroliera. Al 2007 es va pretendre a través d'una iniciativa revolucionària anomenada Yasuni ITT preservar aquest patrimoni a través de la recaptació per part de la Comunitat Internacional del 50% del que potencialment es podria obtenir de l'explotació dels jaciments de cru que es troben en aquest lloc, lamentablement el món va fer cas omís a una proposta que pretenia ser el trànsit cap a una economia post petroliera i l'inici cap a un nou paradigma civilitzatori. En aquest lloc habiten pobles ancestrals i mil·lenaris els estils i formes biòtiques i abiòtiques d'existir possibiliten l'equilibri de l'ecosistema dins del parc; però ens trobem davant l'amenaça latent de continuar i intensificar l'explotació de cru a causa del fracàs de l'estratègia, això incorreria no només en l'exterminació de la Natura sinó dels pobles ancestrals que en ella habiten. El Ecoturisme sostenible per tant s'aixeca enfront d'una economia d'extracció com a estratègia d'una economia solidària que concerta mecanismes de preservació del medi ambient; en aquest sentit l'entendre el territori des de la cosmovisió indígena amazònica i particularment el paisatge i els seus elements no com a recursos sinó com a components de l'ésser i de la seva relació simbiòtica és imprescindible a l'hora d'entendre el territori ia través d'això proposar iniciatives turístiques que responguin a les necessitats d'un bon viure (Sumak Kawsay). Considerar eines d'exploració participativa sota aquest marc es torna fonamental quan es pretén interpretar el territori des de les intern i a través d'això gestionar d'una manera integral. At the Amazonian Region of the Ecuador, one of the protected more important areas of the country meets . His riches so much native like cultural an only place makes of the Parque Nacional Yasuni in the world. You have regrettably seen this place recognized by the UNESCO like Reserva of the Biosphere threatened by the expansion of the oil frontier. ITT claimed through a revolutionary named initiative Yasuni himself preserving this patrimony through the collection for part of the International Community of 50 % of the that potentially could be obtained of the exploitation of the deposits in the 2007 of raw the fact that they find the world in this place, regrettably did neglectful case to a proposal that was intending to be the transit toward an economy behind oil and the start toward a new civilizing paradigm. In this place whose styles and biotic and abiotic ways to exist inhabit ancestral and millenarian towns they make possible the equilibrium of the ecosystem within the park; However we met in front of the latent threat to continue and to intensify the exploitation of raw due to the failure of strategy, this would incur in not only the extermination of the Nature but of the ancestral towns than they inhabit in her. The sustainable tourism therefore rises up in front of an economy of extraction like strategy of a solidary economy than concerts mechanisms of preservation of the ambient midway; In this sense the understanding the territory from the indigenous Amazonian world vision and particularly the landscape and his elements not like resources but like components of the being of his symbiotic relation and you are essential to the hour to understand the territory and through it to propose tourist initiatives that respond to the needs of one good living ( Sumak Kawsay ). Considering tools of communicative low exploration this frame becomes fundamental when it is intended to interpret the territory from I put them under restraint and through it to try to obtain it of an integral way. En la Región Amazónica del Ecuador, se encuentra una de las áreas protegidas más importantes del país. Su riqueza tanto natural como cultural hace del Parque Nacional Yasuni un lugar único en el mundo. Lamentablemente este lugar reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera se ha visto amenazado por la expansión de la frontera petrolera. En el 2007 se pretendió a través de una iniciativa revolucionaria denominada Yasuni ITT preservar este patrimonio a través de la recaudación por parte de la Comunidad Internacional del 50% de lo que potencialmente se podría obtener de la explotación de los yacimientos de crudo que se encuentran en este lugar, lamentablemente el mundo hizo caso omiso a una propuesta que pretendía ser el tránsito hacia una economía pos petrolera y el inicio hacia un nuevo paradigma civilizatorio. En este lugar habitan pueblos ancestrales y milenarios cuyos estilos y formas bióticas y abióticas de existir posibilitan el equilibrio del ecosistema dentro del parque; sin embargo nos encontramos ante la amenaza latente de continuar y intensificar la explotación de crudo debido al fracaso de la estrategia, esto incurriría no solamente en la exterminación de la Natura sino de los pueblos ancestrales que en ella habitan. El Ecoturismo sostenible por lo tanto se levanta frente a una economía de extracción como estrategia de una economía solidaria que concierta mecanismos de preservación del medioambiente; en este sentido el entender el territorio desde la cosmovisión indígena amazónica y particularmente el paisaje y sus elementos no como recursos sino como componentes del ser y de su relación simbiótica es imprescindible a la hora de entender el territorio y a través de ello proponer iniciativas turísticas que respondan a las necesidades de un buen vivir ( Sumak Kawsay). Considerar herramientas de exploración participativa bajo este marco se vuelve fundamental cuando se pretende interpretar el territorio desde las interno y a través de ello gestionarlo de una manera integral.
  Materia: Geografia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Anàlisi i Gestió del Territori - Planificació, Governança i Lideratge Territorial
  Título en la lengua original: HACIA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE- Una valoración del paisaje desde la cosmovisión indigena amazonica del Ecuador
  Fecha de alta en el repositorio: 2020-01-15
 • Palabras clave:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar