Treballs Fi de Màster> Geografia

Els Plans de paisatge: aplicació a la unitat de paisatge de la Plana de l'Alt Camp

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:481
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM481
 • Autores:

  Puig Puig, Anna
 • Otros:

  Palabras clave: paisatge, territori, planejament landscape, territory, planning paisaje, territorio, planeamiento
  Título en diferentes idiomas: Els Plans de paisatge: aplicació a la unitat de paisatge de la Plana de l'Alt Camp Landscape plans: application to the landscape unit of Plana de l'Alt Camp Los Planes de paisaje: aplicación a la unidad de paisaje de la Plana de l'Alt Camp
  Áreas temàticas: Geografia Geography Geografía
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2018-2019
  Estudiante: Puig Puig, Anna
  Departamento: Geografia
  Fecha de la defensa del trabajo: 2019-09-18
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Guitérrez Palomero, Aaron
  Resumen: El treball aprofundeix en el marc dels instruments de planejament i d’ordenació que desenvolupen temes relacionats amb el paisatge en el territori de Catalunya. En aquest sentit, es tracta d’un treball de perfil professionalitzador que analitza els documents vigents dels que disposem actualment a Catalunya i acaba proposant l’elaboració d’un Pla de paisatge aplicat a les característiques de la unitat de paisatge de la Plana de l’Alt Camp. L’objecte general del treball es centra en la necessitat de traduir les recomanacions establertes pels catàlegs de paisatge a directrius d’obligat compliment per tal que garanteixin la preservació, gestió i ordenació del paisatge com ho fan els instruments urbanístics. L’objecte del treball de fi de màster sorgeix de la necessitat de desenvolupar i aplicar les polítiques de paisatge a escala local i supramunicipal. Actualment l’únic instrument impulsat per la Llei del paisatge a escala supramunicipal són les Cartes del paisatge, les quals són voluntàries i amb un component de concertació i assoliment d’acords, que acaben esdevenint veritables estratègies de paisatge entre municipis. Malgrat l’ampli ventall de documents dels que disposem a Catalunya en relació al paisatge, només són dos els Plans territorials parcials els que incorporen directrius de paisatge vinculants en la tramitació urbanística. En conseqüència, es posa de manifest la necessitat de promoure l’elaboració d’instruments de planificació del paisatge que vinculin normativament les característiques recollides pels catàlegs i cartes del paisatge, en la tramitació urbanística corresponent, per tal de vincular les futures implantacions i accions en el paisatge a les estratègies paisatgístiques de caire supramunicipal, ja que el paisatge no entén de límits administratius municipals. Es defineixen accions pels objectius de qualitat paisatgística de la unitat de paisatge i es proposen diverses alternatives per a poder analitzar i actuar en el territori de forma coherent, relacionant planejament urbanístic i paisatgístic. El resultat final no s’entén com a un treball finalitzat, el paisatge és un camp dinàmic i sempre està subjecte a interpretacions i adaptacions depenent dels factors intrínsecs de cada territori. Per aquest motiu, es proposen accions concretes, es proposa un mecanisme regulador de les noves implantacions i s’enumeren recomanacions que poden adaptar‐se a les diferents zones de Catalunya. The work deepens within the framework of planning and management instruments that develop landscape‐related issues in the territory of Catalonia. In this sense, it is a professional profile work that analyses the current documents that we currently have in Catalonia and ends up proposing the development of a Landscape Plan applied to the characteristics of the landscape unit of Plana de l’Alt Camp. Consequently, the general purpose of the work focuses on the need to translate the recommendations established by the landscape catalogues into mandatory guidelines to guarantee the preservation, management and planning of the landscape as urban planning instruments do. The object of the project arises from the need to develop and apply landscape policies at local and regional level. Currently, the only instrument promoted by the Landscape Law on a regional scale are the Landscape Charts, which are voluntary and with a component of agreement and achievement of agreements, which end up becoming true landscape strategies between municipalities. Despite the wide range of documents that we have in Catalonia in relation to the landscape, only two partial territorial plans incorporate binding landscape guidelines in urban planning. Consequently, the need to promote the development of landscape planning instruments that link normatively the characteristics collected by the catalogues and landscape charts, in the corresponding urban processing, in order to link future implementations and actions in the landscape in landscape strategies of a regional nature, since landscape does not follow municipal administrative boundaries. Actions are defined by the landscape quality objectives of the landscape unit and different alternatives are proposed to be able to analyse and act in the territory in a coherent way, linking urban planning and landscape planning. The final result is not understood as a finished work, the landscape is a dynamic field and it is always subjected to interpretations and adaptations depending on the intrinsic factors of each territory. For this reason, specific actions and a regulatory mechanism of the new implementations are proposed and also recommendations that can be adapted to the different areas of Catalonia. El trabajo profundiza en el marco de los instrumentos de planeamiento y de ordenación que desarrollan temas relacionados con el paisaje en el territorio de Cataluña. En este sentido, se trata de un trabajo de perfil profesionalizador que analiza los documentos vigentes de los que disponemos actualmente en Cataluña y termina proponiendo la elaboración de un Plan de paisaje aplicado a las características de la unidad de paisaje de la Plana de l’Alt Camp. El objeto general del trabajo se centra en la necesidad de traducir las recomendaciones establecidas por los catálogos de paisaje a directrices de obligado cumplimiento para que garanticen la preservación, gestión y ordenación del paisaje como lo hacen los instrumentos urbanísticos. El objeto del trabajo de fin de máster surge de la necesidad de desarrollar y aplicar las políticas de paisaje a escala local y supramunicipal. Actualmente el único instrumento impulsado por la Ley del paisaje a escala supramunicipal son las Cartas de paisaje, las cuales son voluntarias y con un componente de concertación y logro de acuerdos, que acaban convirtiéndose en verdaderas estrategias de paisaje entre municipios. A pesar del amplio abanico de documentos de los que disponemos en Cataluña en relación al paisaje, sólo son dos los Planes territoriales parciales los que incorporan directrices de paisaje vinculantes en la tramitación urbanística. En consecuencia, se pone de manifiesto la necesidad de promover la elaboración de instrumentos de planificación del paisaje que vinculen normativamente las características recogidas por los catálogos y cartas del paisaje, en la tramitación urbanística correspondiente, a fin de vincular las futuras implantaciones y acciones en el paisaje en las estrategias paisajísticas de carácter supramunicipal, ya que el paisaje no entiende de límites administrativos municipales. Se definen acciones por los objetivos de calidad paisajística de la unidad de paisaje y se proponen diferentes alternativas para poder analizar y actuar en el territorio de forma coherente, relacionando planeamiento urbanístico y paisajístico. El resultado final no se entiende como un trabajo finalizado, el paisaje es un campo dinámico y siempre está sujeto a interpretaciones y adaptaciones dependiendo de los factores intrínsecos de cada territorio. Por este motivo, se proponen acciones concretas, se propone un mecanismo regulador de las nuevas implantaciones y se enumeran recomendaciones que pueden adaptarse a las diferentes zonas de Cataluña.
  Materia: Geografia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Anàlisi i Gestió del Territori - Planificació, Governança i Lideratge Territorial
  Título en la lengua original: Els Plans de paisatge: aplicació a la unitat de paisatge de la Plana de l'Alt Camp
  Fecha de alta en el repositorio: 2020-01-29
 • Palabras clave:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar