Treballs Fi de Màster> Enginyeria Mecànica

Anàlisi experimental de la deposició de partícules magnètiques en les parets de microcanals

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:485
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM485
 • Autores:

  Lladós Armengol, Jordi
 • Otros:

  Palabras clave: microcanal, partícules magnètiques, deposició de partícules microchannels, magnetic particles, deposition of particles microcanal, partículas magnéticas, deposición de partículas
  Título en diferentes idiomas: Anàlisi experimental de la deposició de partícules magnètiques en les parets de microcanals Experimental analysis of the magnetic particles deposition on the walls of microchannels Análisis experimental de la deposición de partículas magnéticas en las paredes de microcanales
  Áreas temàticas: Enginyeria mecànica Mechanical engineering Ingeniería mecánica
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2017-2018
  Codirector del trabajo: Varela Ballesta, Sylvana Verónica
  Estudiante: Lladós Armengol, Jordi
  Departamento: Enginyeria Mecànica
  Fecha de la defensa del trabajo: 2018-06-25
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Pallarés Curto, Jordi
  Resumen: El treball de fi de Màster d'anàlisi experimental de la deposició de partícules magnètiques en les parets de microcanals pretén estudiar i analitzar el comportament de les partícules magnètiques. S'estudia i analitza com es dipositen les partícules magnètiques a les parets d'un microcanal per la presència d'un imant permanent. Per fer-ho s'estudia com es produeix cada deposició variant la mida de la partícula, la mida i l'orientació de l'imant, la mida del capil·lar (microcanal) i el cabal de solució. A partir de les imatges adquirides durant els experiments, es farà un anàlisis quantitatiu amb l'ajuda del programa Matlab. Per fer-ho, s'ha realitzat diversos codis amb Matlab que permeten calcular l'àrea de partícules dipositades i la simetria d'aquestes envers l'imant. També es busca determinar la susceptibilitat magnètica de les partícules d'una manera senzilla, per fer-ho es té en compte l'equilibri de forces a una partícula. El treball de fi de Màster d'anàlisi experimental de la deposició de partícules magnètiques en les parets de microcanals pretén estudiar i analitzar el comportament de les partícules magnètiques. A més a més, es pretén mesura el flux magnètic dels imants i trobar la seva magnetització. També es busca determinar la susceptibilitat magnètica de les partícules d'una manera senzilla, per fer-ho es té en compte l'equilibri de forces a una partícula. The Final Master's Project about experimental analysis of the magnetic particles deposition on the walls of microchannels pretends to study and analyse the behaviour of the magnetic particles. It is studied and analysed how magnetic particles deposit to the walls of a microchannel for the effect of a permanent magnet. It is studied how is produced each deposition modifying the size of the particle, the size and the orientation of the magnet, the size of the capillary (microchannel) and the flow of solution. Using the imatges purchased during the experiments, it is done a quantitative analysis using the program Matlab. It is made a code with Matlab that allows calculating the area of particles deposited and the symmetry of these towards the magnet. In addition, it is pretended to measure the magnetic flow of the magnets and find his magnetisation. Another aim is to determinate the magnetic susceptibility of particles in a simple way, to do it, it is considered the balance of strengths to a particle. El trabajo de fin de Máster de análisis experimental de la deposición de partículas magnéticas en las paredes de microcanales pretende estudiar y analizar el comportamiento de las partículas magnéticas. Se estudia y analiza como se depositan las partículas magnéticas en las paredes de un microcanales por la presencia de un imán permanente. Para hacerlo se estudia como se produce cada deposición variando la medida de la partícula, la medida y la orientación del imán, la medida del capilar (microcanal) y el caudal de solución. A partir de las imágenes adquiridas durante los experimentos, se hará un análisis cuantitativo con la ayuda del programa Matlab. Para hacerlo, se ha realizado distintos códigos en Matlab que permite calcular el área de partículas depositadas y la simetría de estas respeto el imán. Además, se pretende medir el flujo magnético de los imanes y encontrar su magnetización. También se busca determinar la susceptibilidad magnética de las partículas de una manera sencilla, para hacerlo se tiene en cuenta el equilibrio de fuerzas en una partícula.
  Materia: Enginyeria mecànica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Enginyeria Industrial
  Título en la lengua original: Anàlisi experimental de la deposició de partícules magnètiques en les parets de microcanals
  Fecha de alta en el repositorio: 2020-02-10
 • Palabras clave:

  Enginyeria mecànica
  Mechanical engineering
  Ingeniería mecánica
  Enginyeria mecànica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar