Treballs Fi de Màster> Geografia

La Construcción de un Museo, de Características Singulares, como Motor de una Estrategia de Desarrollo Económica y Turística para la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, México

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:491
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM491
 • Autores:

  RODRIGUEZ PULIDO, ALEJANDRO ISAI
 • Otros:

  Palabras clave: Regeneració Urbana, Equipaments Culturals, Evolució Turística Urban Regeneration, Cultural Facilities, Tourism Evolution Regeneración Urbana, Infraestructura Cultural, Evolución Turística
  Título en diferentes idiomas: La Construcció d'un Museu, de Característiques Singulars, com a Motor d'una Estratègia de Desenvolupament Econòmic i Turístic per a la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, México The Construction of a Museum, of Unique Characteristics, like Engine Strategy for Economic and Tourism Development for the Puerto Vallarta-Bahía de Banderas Metropolitan Area. La Construcción de un Museo, de Características Singulares, como Motor de una Estrategia de Desarrollo Económica y Turística para la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, México
  Áreas temàticas: Geografia Geography Geografía
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2014-2015
  Estudiante: RODRIGUEZ PULIDO, ALEJANDRO ISAI
  Departamento: Geografia
  Fecha de la defensa del trabajo: 2015-09-10
  Creditos del TFM: 15
  Director del proyecto: GUTIÉRREZ PALOMERO, AARON
  Resumen: És cada vegada més freqüent l'ús de l'arquitectura com a instrument del place marketing (màrqueting de ciutats) per assolir efectes de visibilitat global, especialment en projectes de regeneració urbana (Plaza et al. 2010). Aquest treball recopila teories i treballs, tant a favor com en contra, dels processos d'urbanització que comporten l'ús de la cultura com un producte turístic i els equipaments c u l t u r a l s com a motors d'estratègia de desenvolupament econòmic. La iniciativa d'aquest projecte neix amb la necessitat de conèixer les característiques d'èxit d'un dels museus més importants que ha seguit aquest model de desenvolupament, el Museu Guggenheim Bilbao, i denotar la factibilitat de l'aplicació d'aquestes estratègies, a favor d'un procés de desenvolupament urbà i d'evolució t u r í s t i c a , que involucri cultura en la destinació turística mexicana que correspon a la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas. Increasingly is the use of architecture as a place marketing instrument to achieve effects of global visibility, especially in urban regeneration projects (Plaza et al. 2010). The effort here collects theories and works, both for and against, urbanization processes involving the use of culture as a tourism product and the cultural facilities as engines of economic development strategy. The initiative of this project was born with the need to know the characteristics of success of one of the most important museums that have followed this model of development, the Guggenheim Museum Bilbao, and denote the feasibility of implementing these strategies, for urban development and tourism evolution processes, involving culture in the Mexican tourist destination corresponding to the Metropolitan Area of Puerto Vallarta-Banderas Bay. Es cada vez más frecuente el uso de la arquitectura como instrumento del place marketing (marketing de ciudades) para alcanzar efectos de visibilidad global, especialmente en proyectos de regenerac i ó n urbana (Plaza et al. 2010). Este trabajo recopila teorías y trabajos, tanto a favor como en contra, de los procesos de urbanización que conllevan el uso de la cultura como un producto turístico y los equipamientos c u l t u r a l e s como motores de estrategia de desarrollo económico. La iniciativa del presente proyecto nace con la necesidad de conocer las características de éxito de uno de los más importantes museos que ha seguido este modelo de desarrollo, el Museo Guggenheim Bilbao , y denotar la factibilidad de la aplicación de estas estrategias, a favor de un proceso de desarrollo urbano y de evolución t u r í s t i c a , que involucre cultura en el destino turístico mexicano que corresponde a la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas.
  Materia: Geografia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Planificació Territorial - Informació, Eines i Mètodes
  Título en la lengua original: La Construcción de un Museo, de Características Singulares, como Motor de una Estrategia de Desarrollo Económica y Turística para la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, México
  Fecha de alta en el repositorio: 2020-02-10
 • Palabras clave:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar