Treballs Fi de Màster> Gestió d'Empreses

La capacidad de absorción del conocimiento como factor vinculador entre el capital social cognitivo y las formas de aprendizaje interorganizacional.

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:509
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM509
 • Autores:

  Guarimata Salinas, Génesis Maria
 • Otros:

  Palabras clave: Capacitat d'absorció del coneixement, aprenentatge interorganizacional, gestió d'empreses Knowledge absorption capacity, inter-organizational learning, business management Capacidad de absorción del conocimiento, aprendizaje interorganizacional, gestión de empresas
  Título en diferentes idiomas: La capacitat d'absorció del coneixement com a factor vinculador entre el capital social cognitiu i les formes d'aprenentatge interorganitzacional. The absorption capacity of knowledge as a linking factor between the cognitive social capital and the forms of inter-organizational learning. La capacidad de absorción del conocimiento como factor vinculador entre el capital social cognitivo y las formas de aprendizaje interorganizacional. No consta
  Áreas temàticas: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2019-2020
  Estudiante: Guarimata Salinas, Génesis Maria
  Departamento: Gestió d'Empreses
  Fecha de la defensa del trabajo: 2020-06-30
  Creditos del TFM: 15
  Director del proyecto: Vidal-Suñé, Antoni
  Resumen: La present recerca, elaborada como TFM, pretén determinar si existeix un efecte mediador de la Capacitat d’Absorció del Coneixement (CAC) sobre el Capital Social Cognitiu (CSC) i les formes d’Aprenentatge Interorganizacional (APR) de les PIMES de la província de Tarragona. Es tracta d’un estudi exploratori, que pretén avaluar el fenomen de la gestió d’un actiu intangible, com ho és el coneixement, enfocant-se principalment en las variables d’assimilació, adquisició, transformació i explotació del coneixement, pe valorar si les empreses realitzen aquest procés i en quina mesura ho realitzen, en base a la teoria desenvolupada originalment per Cohen i Levinthal (1990, 1994) i Zahra i George (2002). Els resultats obtinguts suggereixen que, en efecte, la Capacitat d’Absorció del Coneixement (CAC) exerceix un efecte mediació total o complet positiu i significatiu sobre la relació entre el Capital Social Cognitiu (CSC) i l’Aprenentatge Interorganizacional (APR) de les PIMES de la província de Tarragona (Catalunya). This research, prepared as TFM, aims to determine if there is a mediating effect of the Knowledge Absorption Capacity (CAC) on the Cognitive Social Capital (CSC) and the forms of Inter-Organizational Learning (APR) of SMEs in the province of Tarragona. It is an exploratory study, which aims to evaluate the phenomenon of the management of an intangible asset, such as knowledge, focusing mainly on the variables of assimilation, acquisition, transformation and exploitation of knowledge, to assess whether companies carry out this process and to what extent they do it, based on the theory originally developed by Cohen and Levinthal (1990, 1994) and Zahra and George (2002). The results obtained suggest that, in fact, the Knowledge Absorption Capacity (CAC) exerts a positive and significant total or complete mediation effect on the relationship between Cognitive Social Capital (CSC) and Inter-Organizational Learning (APR) of SMEs in the province of Tarragona (Catalonia). La presente investigación, elaborada como TFM, pretende determinar si existe un efecto mediador de la Capacidad de Absorción del Conocimiento (CAC) sobre el Capital Social Cognitivo (CSC) y las formas de Aprendizaje Interorganizacional (APR) de las PYMES de la provincia de Tarragona. Se trata de un estudio exploratorio, que pretende evaluar el fenómeno de la gestión de un activo intangible, como lo es el conocimiento, enfocándose principalmente en las variables de asimilación, adquisición, transformación y explotación del conocimiento, para valorar si las empresas realizan este proceso y en qué medida lo realizan, en base a la teoría desarrollada originalmente por Cohen y Levinthal (1990, 1994) y Zahra y George (2002). Los resultados obtenidos sugieren que, en efecto, la Capacidad de Absorción del Conocimiento (CAC) ejerce un efecto mediación total o completo positivo y significativo sobre la relación entre el Capital Social Cognitivo (CSC) y el Aprendizaje Interorganizacional (APR) de las PYMES de la provincia de Tarragona (Cataluña). No consta
  Materia: Aprenentatge organitzatiu
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Direcció d'Empreses
  Título en la lengua original: La capacidad de absorción del conocimiento como factor vinculador entre el capital social cognitivo y las formas de aprendizaje interorganizacional.
  Fecha de alta en el repositorio: 2020-09-22
 • Palabras clave:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Aprenentatge organitzatiu
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar