Treballs Fi de Màster> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Aproximaciones a la migración inmóvil en el contexto de la diáspora y la crisis venezolana

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:510
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM510
 • Autores:

  D'Hers Del Pozo, Manuel Vicente
 • Otros:

  Palabras clave: migració immòbil, migracions transnacionals, antropologia del futur, producció social de l'espai, cartel·lització de l'Estat immobile migration, transnational migrations, anthropology of the future, social production of space, cartelization of the state migración inmóvil, migraciones transnacionales, antropología del futuro, producción social del espacio, cartelización del Estado
  Título en diferentes idiomas: Aproximacions a la migració immòbil en el context de la diàspora i la crisi veneçolana Approaches to immobile migration in the context of the diaspora and the Venezuelan crisis Aproximaciones a la migración inmóvil en el contexto de la diáspora y la crisis venezolana
  Áreas temàticas: Antropologia
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2019-2020
  Estudiante: D'Hers Del Pozo, Manuel Vicente
  Departamento: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Fecha de la defensa del trabajo: 2020-07-10
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Soronellas Masdeu, Maria Montserrat
  Resumen: En l'actualitat, Veneçuela travessa una de les crisis més delicades en la seva història moderna i aquesta es tradueix en més de 5 milions de migrants i refugiats. Aquesta diàspora, en altres paraules representa el 15% del total de la seva població. Aquest escenari convida a ser reflexionat des del model interpretatiu de la “transnacionalitat”, ja que ens permet entendre el fenomen migratori com un procés que desborda la geografia dels Estats-nació i que involucra als que físicament es mouen a altres destins, simultàniament en què compromet a qui roman en el lloc d'origen. De tal manera, aquest treball concentra els seus esforços a aproximar-se a la diàspora veneçolana des de la mirada i perspectiva de qui roman en el seu lloc d'origen, i així descriure i analitzar els canvis que aquest col·lectiu travessa, provocats per l'èxode de les seves xarxes i vincles socials, com també per les convulses transformacions en temps i espai motivades pels temps de crisis. Per això hem decidit fer un treball exploratori, a través de 9 entrevistes en profunditat i altres eines metodològiques ofertes des de l'etnografia multisituada, per a donar forma i profunditat a la proposta analítica que a continuació presentem: la migració immòbil. En la actualidad, Venezuela atraviesa una de las crisis más delicadas en su historia moderna y ésta se traduce en más de 5 millones de migrantes y refugiados. Esta diáspora, en otras palabras representa el 15% del total de su población. Dicho escenario invita a ser reflexionado desde el modelo interpretativo de la “transnacionalidad”, ya que nos permite entender el fenómeno migratorio como un proceso que desborda la geografía de los Estados-nación y que involucra a los que físicamente se mueven a otros destinos, simultáneamente en que compromete a quien permanece en el lugar de origen. De tal manera, este trabajo concentra sus esfuerzos en aproximarse a la diáspora venezolana desde la mirada y perspectiva de quien permanece en su lugar de origen, y así describir y analizar los cambios que dicho colectivo atraviesa, provocados por el éxodo de sus redes y vínculos sociales, como también por las convulsas transformaciones en tiempo y espacio motivadas por los tiempos de crisis. Por ello hemos decidido realizar un trabajo exploratorio, a través de 9 entrevistas en profundidad y otras herramientas metodológicas ofrecidas desde la etnografía multisituada, para dar forma y profundidad a la propuesta analítica que a continuación presentamos: la migración inmóvil.
  Materia: Dades. Transmissió
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social
  Título en la lengua original: Aproximaciones a la migración inmóvil en el contexto de la diáspora y la crisis venezolana
  Fecha de alta en el repositorio: 2020-09-28
 • Palabras clave:

  Antropologia
  Dades. Transmissió
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar