Treballs Fi de Màster> Enginyeria Mecànica

Análisis de emisiones de tecnologías alternativas en vehículo pesado

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:542
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM542
 • Autores:

  Lebrato Núñez, Javier
 • Otros:

  Palabras clave: Pems, lng, camions gas natural Pems, lng, natural gas trucks Pems, lng, camiones gas natural
  Título en diferentes idiomas: Anàlisi d'emissions de tecnologies alternatives en vehicle pesat Analysis of emissions of alternative technologies on heavy vehicles Análisis de emisiones de tecnologías alternativas en vehículo pesado
  Áreas temàticas: Enginyeria mecànica Mechanical engineering Ingeniería mecánica
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2019-2020
  Estudiante: Lebrato Núñez, Javier
  Departamento: Enginyeria Mecànica
  Fecha de la defensa del trabajo: 2020-07-14
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Vallès Rasquera, Joan Manel
  Resumen: En el present projecte s'analitzen les tecnologies actuals per a aplicacions en vehicle pesat, més concretament en camions, explicant amb més detall la tecnologia utilitzada a nivell de motor i en sistemes de posttractament de gasos d'escapament. L'objectiu d'el projecte és estudiar les emissions reals a la carretera d'una sèrie de camions utilitzant diferents combustibles, tant convencional (dièsel) com alternatius (gas natural). Els mesuraments en camp són portades a terme gràcies a un equip (portable) de mesura de les emissions, denominat PEMS. D'altra banda, amb la intenció d'analitzar l'impacte mediambiental total dels combustibles examinats, s'estableix una comparativa tenint en compte tant les emissions de CO2 des de l'extracció i distribució del combustible (Well-to-tank, WTT), com les relatives a la emeses en vehicle (tank-to-Wheels, TTW). Aquest tipus d'anàlisi (denominat Well-to-Wheels, WTW) es duen a terme freqüentment per determinar amb certesa quina és la veritable reducció de petjada de carboni dels combustibles disponibles en l'actualitat. This project analyzes current technologies for applications in heavy vehicles, more specifically trucks, explaining in greater detail the technology used at the engine level and in exhaust gas aftertreatment systems. The objective of the project is to study the real road emissions of a series of trucks using different fuels, both conventional (diesel) and alternative (natural gas). Field measurements are carried out thanks to a (portable) equipment for measuring emissions, called PEMS. On the other hand, with the intention of analyzing the total environmental impact of the fuels examined, a comparison is established taking into account both the CO2 emissions from the extraction and distribution of the fuel (Well-to-tank, WtT), and those related to that issued by vehicle (tank-to-Wheels, TtW). This type of analysis (called Well-to-Wheels, WtW) is frequently carried out to determine with certainty what is the true reduction in the carbon footprint of currently available fuels. En el presente proyecto se analizan las tecnologías actuales para aplicaciones en vehículo pesado, más concretamente en camiones, explicando con mayor detalle la tecnología utilizada a nivel de motor y en sistemas de postratamiento de gases de escape. El objetivo del proyecto es estudiar las emisiones reales en carretera de una serie de camiones utilizando diferentes combustibles, tanto convencional (diésel) como alternativos (gas natural). Las mediciones en campo son llevadas a cabo gracias a un equipo (portable) de medida de las emisiones, denominado PEMS. Por otro lado, con la intención de analizar el impacto medioambiental total de los combustibles examinados, se establece una comparativa teniendo en cuenta tanto las emisiones de CO2 desde la extracción y distribución del combustible (Well-to-tank, WtT), como las concernientes a la emitidas en vehículo (tank-to-Wheels, TtW). Este tipo de análisis (denominado Well-to-Wheels, WtW) se llevan a cabo frecuentemente para determinar con certeza cuál es la verdadera reducción de huella de carbono de los combustibles disponibles en la actualidad.
  Materia: Enginyeria mecànica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Enginyeria Industrial
  Título en la lengua original: Análisis de emisiones de tecnologías alternativas en vehículo pesado
  Fecha de alta en el repositorio: 2020-11-26
 • Palabras clave:

  Enginyeria mecànica
  Mechanical engineering
  Ingeniería mecánica
  Enginyeria mecànica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar