Treballs Fi de Màster> Enginyeria Mecànica

Diseño y prototipado de una impresora 3D de eje infinito.

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:543
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM543
 • Autores:

  Polo García, Álvaro
 • Otros:

  Palabras clave: Impresora 3D, prototip 3D Printer, prototype Impresora 3D, prototipo
  Título en diferentes idiomas: Disseny i prototipatge d'una impresora 3D d'eix infinit. Design and prototyping of an infinite axis 3D printer. Diseño y prototipado de una impresora 3D de eje infinito.
  Áreas temàticas: Enginyeria mecànica Mechanical engineering Ingeniería mecánica
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2019-2020
  Estudiante: Polo García, Álvaro
  Departamento: Enginyeria Mecànica
  Fecha de la defensa del trabajo: 2020-07-16
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: González Baixauli, Genaro
  Resumen: En el presents treball es realitza el redissenyo i prototipat d'una impressora 3D core XY d'eix infinit. En la primera part del treball s'estudien les principals característiques i requisits que presenten les impressores comercials d'aquesta tipologia. A partir d'aquests, es realitza el disseny conceptual i a detall del prototip. El disseny final és optimitzat i es construeix un prototip funcional amb una relació prestacions preu molt competitiva que compleix els requisits i expectatives inicials. In the present work, the redesign and prototyping of an infinity axis core XY 3D printer is carried out. In the first part of the work, the main characteristics and requirements presented by commercial printers of this type are studied. From these, the conceptual and detailed design is made for the start of prototyping. The final design is optimized and a functional prototype is built with a very competitive price-performance ratio that meets the initial requirements and expectations. En el presentes trabajo se realiza el rediseño y prototipado de una impresora 3D core XY de eje infinito. En la primera parte del trabajo se estudian las principales características y requisitos que presentan las impresoras comerciales de esta tipología. A partir de estos, se realiza el diseño conceptual y a detalle del prototipo. El diseño final es optimizado y se construye un prototipo funcional con una relación prestaciones precio muy competitiva que cumple los requisitos y expectativas iniciales.
  Materia: Enginyeria mecànica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Enginyeria Industrial
  Título en la lengua original: Diseño y prototipado de una impresora 3D de eje infinito.
  Fecha de alta en el repositorio: 2020-11-26
 • Palabras clave:

  Enginyeria mecànica
  Mechanical engineering
  Ingeniería mecánica
  Enginyeria mecànica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar