Treballs Fi de Màster> Enginyeria Mecànica

Anàlisis tècnic-econòmic de la instal·lació d'un sistema de control de temperatura i d'evacuació de fums en un magatzem logístic

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:544
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM544
 • Autores:

  Serrano Celma, Enric
 • Otros:

  Palabras clave: Disseny STEF Desing of SECTS Diseño SCTEH
  Título en diferentes idiomas: Anàlisis tècnic-econòmic de la instal·lació d'un sistema de control de temperatura i d'evacuació de fums en un magatzem logístic Technical-economic analysis of the installation of a smoke evacuation and temperature control system in a logistic warehouse Análisis técnico-económico de la instalación de un sistema de control de temperatura y evacuación de humos en un almacén logístico
  Áreas temàticas: Enginyeria mecànica Mechanical engineering Ingeniería mecánica
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2019-2020
  Estudiante: Serrano Celma, Enric
  Departamento: Enginyeria Mecànica
  Fecha de la defensa del trabajo: 2020-07-15
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Turón Rodríguez, Carlos
  Resumen: El present treball té com objectiu la instal·lació d’un Sistema de Control de Temperatura i Evacuació de Fums en el magatzem logístic que se’ns proporciona com a cas d’estudi. Per tal de dur a terme aquesta funció s’ha creat un programa Excel capaç de realitzar el càlcul del número d’exutoris necessaris per cada depòsit de fums, tal i com estipula la norma UNE 23585:2017. La solució proposada divideix la nau en 4 depòsits de fum, dividint el sector 3 en 2 depòsits iguals per mitjà d’una barrera de fums de 66 m2. Cadascun dels depòsits necessita 15 exutoris, model LAMINALUX F100 de 150/300, en la coberta per tal d’expulsar els fums, evitant l’augment de temperatura i la inundació de les vies d’evacuació per culpa de l’acumulació dels mateixos. A fi de millorar el coeficient de descarrega dels exutoris fins el valor desitjat s’instal·len conjuntament amb un sòcol. Es pressuposta que el valor del total de la instal·lació és de 213.644,28€, aquest pressupost té en compte tots els elements a instal·lar. No obstant, no inclou les hores d’enginyeria en l’elaboració del projecte. Per acabar, a fi d’observar el comportament d’un incendi múltiple en els diversos sectors, es realitza un simulació amb el programari CFAST que estudia l’evolució de l’incendi en el temps de simulació determinat. This work aims to design and install a Smoke Evacuation and Temperature Control System (SETCS) in the logistics warehouse that has been provided as a case study. In order to carry out this work, an Excel program has been designed capable of calculating the number of ventilators required for each smoke tank, as stipulated in the UNE 23585: 2017 Standard. The solution that has been proposed divides the warehouse into 4 smoke tanks, dividing sector 3 into two equal tanks by a 66 m2 smoke screen. Each of these tanks requires 15 ventilators model LAMINALUX F100 150/300, on the roof to expel the fumes, thus avoiding temperature rises and flooding of the evacuation routes due to their accumulation. In order to improve the discharge coefficient of the fillers to the desired value, they will be installed with a socket. It is estimated that the total value of the installation is € 213,644.28, this budget takes into account all the elements to be installed. However, it does not include the hours of the engineering team in preparing the project. Finally, in order to observe the behavior of a multiple fire in each of the sectors, a simulation is carried out with the CFAST program that studies the evolution of the fire during a specific simulation time. Este trabajo tiene como objetivo el diseño e instalación de un Sistema de Control de Temperatura y Evacuación de Humos (SCTEH) en el almacén logístico que se ha proporcionado como caso de estudio. A fin de llevar a cabo esta labor, se ha diseñado un programa Excel capaz de realizar el cálculo del número de exutorios necesarios para cada depósito de humos, tal y como estipula la Norma UNE 23585:2017. La solución que se ha propuesto divide la nave en 4 depósitos de humos, dividiendo el sector 3 en dos depósitos iguales mediante una cortina de humos de 66 m2. Cada uno de estos depósitos necesita 15 exutorios modelo LAMINALUX F100 de 150/300 en la cubierta para expulsar los humos, evitando así, el aumento de temperatura y la inundación de las vías de evacuación por culpa de la acumulación de los mismos. Con el objetivo de mejorar el coeficiente de descarga de los exutorios hasta el valor deseado, estos se instalarán con un zócalo. Se presupuesta que el valor total de la instalación es de 213.644,28 €; este presupuesto tiene en cuenta todos los elementos a instalar. No obstante, no incluye las horas del equipo de ingeniería en la elaboración del proyecto. Para finalizar, a fin de observar el comportamiento de un incendio múltiple en cada uno de los sectores, se realiza una simulación con el programa CFAST que estudia la evolución del incendio durante un tiempo de simulación específico.
  Materia: Enginyeria mecànica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Enginyeria Industrial
  Título en la lengua original: Anàlisis tècnic-econòmic de la instal·lació d'un sistema de control de temperatura i d'evacuació de fums en un magatzem logístic
  Fecha de alta en el repositorio: 2020-11-26
 • Palabras clave:

  Enginyeria mecànica
  Mechanical engineering
  Ingeniería mecánica
  Enginyeria mecànica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar