Treballs Fi de Màster> Química Física i Inorgànica

Dactiloscòpia: una perspectiva des de l'àmbit forense

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:562
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM562
 • Autores:

  Lalinde Pallarés, Queralt
 • Otros:

  Palabras clave: Ciència forense, empremtes dactilars, reveladors físics i químics, SAID, tipus de dactilograma. Forensic science, footprints, physical and chemical developers, AFIS, type of dactyloscopy. Ciencia forense, huellas dactilares, reveladores físicos y químicos, SAID, tipo de dactilograma.
  Título en diferentes idiomas: Dactiloscòpia: una perspectiva des de l'àmbit forense Fingerprinting: from a forensic perspective Dactiloscópia: una perspectiva des el ámbito forense
  Áreas temàticas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2019-2020
  Estudiante: Lalinde Pallarés, Queralt
  Departamento: Química Física i Inorgànica
  Fecha de la defensa del trabajo: 2020-08
  Creditos del TFM: 18
  Director del proyecto: Serres Serres, Josep Maria
  Resumen: La identificació d’individus en l’àmbit forense és un dels principals objectius que es desenvolupen en una investigació. És per això que la dactiloscòpia te un paper molt important, ja que és un mètode científic indispensable. A part de ser molt conegut és molt utilitzat per la seva veracitat, rapidesa i baix cost. Aquest sistema és basa en la identificació de les crestes de fricció o crestes papil·∙lars d’una empremta que s’ha fixat en una determinada superfície. En aquest treball s’ha desenvolupat una perspectiva per tal de conèixer més a fons aquesta ciència de forma general. S’ha fet a partir de la seva història, la qual s’inicia en la prehistòria, però també en la part pràctica, mitjançant cinc casos reals on la dactiloscòpia ha tingut un gran valor. També s’ha posat de manifest la importància que té el sistema automàtic d’identificació dactilar (SAID), el qual ha millorat aquesta ciència sobretot en la rapidesa del mètode. Un altre punt destacat en el treball ha estat el tipus de dactilograma que s’utilitza en l’àmbit Espanyol, ja que cada país, utilitza el seu particular. S’ha descrit de forma general, els reveladors físics i químics més destacats, ja que s’utilitzaran segons en la superfície en la que es trobi l’empremta o bé segons les condicions en les que es trobi aquesta. Finalment, s’ha proposat una investigació per tal de poder obtenir resultats més acurats, en tant en quant a la datació de les empremtes que es volen identificar, ja que d’aquesta manera, es podria saber quan ha estat aquella persona en el lloc dels fets. Aquest avenç permetria en molts casos tenir un augment de la certesa de que és aquella persona qui ha realitzat els fets i poder obtenir una noció de quan ho ha fet. The identification of people in the forensic field is one of the principal goals that develops in an investigation. For instance, the dactyoloscopy plays an important role as it is an indispensable scientific method. A part from being very commonly used due to its veracity, speed and low cost. This system is based on the identification of friction ridges or papillary ridges of a footprint that has been fixed in a certain surface. In this project, it will be developed a perspective that allows us to know thoroughly this form of general science. It comes from its history, which was initiated in prehistory, but also the practical part through four real cases were the dactyloscopy has gained a great value. Also, the importance that the automated fingerprint identification (AFIS) has become apparent. What is more, it has improved this science especially in the speed of the method. Moreover, we should also highlight in this thesis the type of dactyloscopy that is used in the Spanish country, because each country uses its own methodology. It has been generally described, the physical and chemical developers that are more outstanding, so they are used depending on the surface in which the footprint is found or according to the conditions in which they are found. Finally, it has been proposed an investigation that will allow us to obtain accurate results when it comes to dating the footprints that we want to identify. Since in this way, we could get to know when was an individual at the scene. This advance would allow us, in a lot of cases, to have an increase of certainty that it was a certain person the one that has carried out the facts. Therefore, we could obtain a notion of when he did it.
  Materia: Ciències de la Salut
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Genètica, Física i Química Forense
  Título en la lengua original: Dactiloscòpia: una perspectiva des de l'àmbit forense
  Fecha de alta en el repositorio: 2020-12-02
 • Palabras clave:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la Salut
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar