Treballs Fi de Màster> Infermeria

Programa d'Educació Maternal de l'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell: percepcions i necessitats de les gestants.

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:578
 • Autores:

  Sánchez Trullà, Mònica
 • Otros:

  Palabras clave: Educació maternal, gestant, percepcions durant l'embaràs Maternal Education, expecting women, perceptions during pregnancy Educación maternal, gestante, percepciones durante el embarazo
  Título en diferentes idiomas: Programa d'Educació Maternal de l'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell: percepcions i necessitats de les gestants. Maternal Education Program of the Basic Area of Health of the Vendrell: perceptions and needs of the pregnant women. Programa de Educación Maternal en el Área Básica de Salud del Vendrell: percepciones i necesidades de las gestantes.
  Áreas temàticas: Infermeria
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2017-2018
  Estudiante: Sánchez Trullà, Mònica
  Departamento: Infermeria
  Fecha de la defensa del trabajo: 2018-06-21
  Director del proyecto: Rubio Rico, Maria Lourdes
  Resumen: El programa d’Educació Maternal (EM) constitueix un àmbit educatiu que pretén generar motivacions, hàbits i comportaments saludables per facilitar el procés de gestació, naixement i criança. Tal i com apunten alguns estudis, l’EM hauria d’estar en procés de revisió i adaptació constant, segons les necessitats de les persones i l’entorn en un món canviat com és el nostre. Això ens aboca a interessar-­‐nos a explorar les percepcions i necessitats de les gestants en relació a l’EM, en el nostre medi i en el moment actual. Aquesta investigació s’ha projectat aplicant la metodologia qualitativa des d’un enfoc fenomenològic per obtenir un coneixement en profunditat sobre les percepcions de les gestants respecte a la seva participació en el programa d’EM. L’observació participant, les entrevistes en profunditat i les converses de WhatsApp són les tècniques que s’han utilitzat per a la recollida d’informació. L’objectiu de l’estudi ha estat descriure l’experiència de les dones que participen en les sessions d’EM de l’Àrea Bàsica de Salut del Vendrell. En concret s’han volgut identificar els efectes, potencialitats i dèficits percebuts i proposar canvis en la planificació i desenvolupament de les sessions d’EM a partir de l’anàlisi dels resultats. La finalitat última de l’estudi ha estat generar coneixement que ajudi a millorar i adaptar la pràctica de l’EM a les necessitats reals de la gestant. En els resultats, l’EM es percep com a útil per al moment del part. Com a potencialitat destaca l’apoderament de la dona com a estratègia de promoció de la salut. La llevadora rep una valoració molt positiva de la seva intervenció. Es detecta una escassa participació de la parella en l’EM i la necessitat d’aprofundir més en els coneixements per afrontar la criança i el puerperi. S’han suggerit propostes de canvi en el programa d’EM basades en les seves potencialitats i orientades a superar-­‐ne les limitacions. The Maternal Education (ME) program is an educative area that promotes a healthy lifestyle, motivations and habits to ease the gestation, birth and the breeding processes. Studies have shown that ME should be in a constant process of review, transformation and adaptation depending on people´s needs and the continuously changing world that we live in. This generates an interest to explore and investigate the insights and needs of expecting women in relation to ME in the current climate. This research has been carried out applying a qualitative methodology through a phenomenological perspective, to gain a deep understanding of the perceptions of expecting women regarding their own interaction with the ME program. Participant observations, in-­‐depth interviews and WhatsApp conversations are the techniques used to gather the information. The goal of this study is to describe the experiences of women that participate in the ME sessions at the Basic Health Area in El Vendrell. In particular the aim is to identify the perceived effects, strengths and deficiencies of the program and propose changes to the planning and development of ME sessions as a result of the analysis. The last goal of the study is to promote knowledge that will help to improve and adapt the functionality of ME for the real needs of expecting women. The results have shown that ME has been perceived as useful during birth. A particular strength is shown by women’s empowerment as a strategy to promote health. Midwives have also received positive reviews from the program. It has been observed that partners have a lack of interaction and need to deepen their knowledge of the process to get through the breeding and postnatal stages. Proposals have been put forward to change the ME program based on its significant potential with the aim to improve and overcome its limitations. El programa de Educación Maternal (EM) constituye un ámbito educativo que pretende generar motivaciones, hábitos y comportamientos saludables para facilitar el proceso de gestación, nacimiento y crianza. Tal y como apuntan algunos estudios, la EM tendría que estar en proceso de revisión y adaptación constante, según las necesidades de las personas y del entorno en un mundo cambiante como es el nuestro. Esto nos aboca a interesarnos a explorar las percepciones y necesidades de las gestantes en relación a la EM, en nuestro medio y en el momento actual. Esta investigación se ha proyectado aplicando la metodología cualitativa desde un enfoque fenomenológico para obtener un conocimiento en profundidad sobre las percepciones de las gestantes respecto a su participación en el programa de EM. La observación participante, las entrevistas en profundidad y las conversaciones de WhatsApp son las técnicas utilizadas para la recogida de la información. El objetivo del estudio ha sido describir la experiencia de las mujeres que participan en las sesiones de EM del Área Básica de Salud del Vendrell. En concreto se han querido identificar los efectos, potencialidades y déficits percibidos y proponer cambios en la planificación y desarrollo de las sesiones de EM a partir del análisis de los resultados. La finalidad del estudio ha sido generar conocimiento que ayude a mejorar y adaptar la práctica de la EM a las necesidades reales de la gestante. En los resultados, la EM se percibe como útil para el momento del parto. Como potencialidad destaca el empoderamiento de la mujer utilizada como estrategia de la promoción de la salud. La comadrona recibe una valoración muy positiva de su intervención. Se detecta una escasa participación de la pareja en la EM y la necesidad de profundizar más en los conocimientos para afrontar la crianza y el puerperio. Se han sugerido propuestas de cambio en el programa de EM basadas en sus potencialidades y orientadas a superar sus limitaciones.
  Materia: infermeria
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Título en la lengua original: Programa d'Educació Maternal de l'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell: percepcions i necessitats de les gestants.
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-02-12
 • Palabras clave:

  Infermeria
  infermeria
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar