Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Thick-Film Organic Electrochemical Transistor (OECT) Sensors For The Detection Of Hydrogen Peroxide

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:589
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM589
 • Autores:

  Ait Yazza, Adil
 • Otros:

  Palabras clave: OECT, sensor, peròxid d’hidrogen OECT, sensor, hydrogen peroxide OECT, sensor, peróxido de hidrógeno
  Título en diferentes idiomas: Sensors de transistor orgànic (OECT) orgànics de pel·lícula gruixuda per a la detecció de peròxid de hidrogen Thick-Film Organic Electrochemical Transistor (OECT) Sensors For The Detection Of Hydrogen Peroxide Sensores de transistor electroquímico orgánico (OECT) de película gruesa para la detección de peróxido de hidrógeno
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2018-2019
  Codirector del trabajo: Blondeau, Pascal
  Estudiante: Ait Yazza, Adil
  Departamento: Química Analítica i Química Orgànica
  Fecha de la defensa del trabajo: 2019-09-09
  Creditos del TFM: 24
  Director del proyecto: Andrade, Francisco Javier
  Resumen: Els transistors orgànics electroquímics (OECTs) orgànics han guanyat un gran interès en els darrers anys com a sensors bio- i electroquímics, pel seu excel·lent rendiment analític, versatilitat, estabilitat i facilitat de fabricació. Tot i que els OECT de pel·lícula fina s’han estudiat àmpliament des que es va informar del primer dispositiu fa més de tres dècades, encara no s’han explorat els OECT de pel·lícula gruixuda. En aquest informe es presenta un senzill enfocament per desenvolupar i provar OECT de pel·lícula gruixuda mitjançant un substrat de paper. El canal, difós per barres, recobrint el polímer semiconductor del polimer (3,4-etilendioxititiofen) dopat amb sulfatat de poliestirè (PEDOT: PSS) sobre un paper espatllat amb or, mostra un gruix de l'ordre de 10 μm, molt per sobre del canals convencionals. Aquest dispositiu es caracteritza per tècniques electroquímiques, que presenten una alta transconductància que supera els 10 mS. El sensor es va provar per a la detecció de H2O2 mitjançant la construcció d’un transistor en un mode d’esgotament on es va utilitzar un elèctrode Pt com a porta. Es presenta el destacat rendiment analític, tal com demostra la millora de la sensibilitat i els límits de detecció, i es discuteixen aplicacions futures d’aquest tipus de dispositius. Organic electrochemical transistors (OECTs) have gained great interest in the last few years as bio- and electrochemical sensors, due to their outstanding analytical performance, versatility, stability and easiness of fabrication. While thin-film OECTs have been studied extensively ever since the first device was reported more than three decades ago, thick film OECTs have not yet been explored. In this report, a simple approach for developing and testing thick-film OECT using a paper substrate is presented. The channel -cast by bar-coating the semiconducting polymer poly(3,4-ethylenedioxythiophene) doped with poly-styrene sulfonate (PEDOT:PSS) on a paper sputtered with gold- shows a thickness in the order of 10 μm, well above the conventional channels. This device is characterized by electrochemical techniques, displaying a high transconductance that exceeds 10 mS. The sensor was tested for the detection of H2O2 by building a transistor in a depletion mode where a Pt electrode was used as a gate. The outstanding analytical performance, as shown by the enhanced sensitivity and limits of detection, is presented and future applications of these type of devices are discussed. Los transistores electroquímicos orgánicos (OECT) han ganado un gran interés en los últimos años como sensores bio y electroquímicos, debido a su excelente rendimiento analítico, versatilidad, estabilidad y facilidad de fabricación. Si bien los OECT de película delgada se han estudiado ampliamente desde que se informó el primer dispositivo hace más de tres décadas, los OECT de película gruesa aún no se han explorado. En este informe, se presenta un enfoque simple para desarrollar y probar OECT de película gruesa utilizando un sustrato de papel. El canal -moldeado con una barra de recubrimiento del polímero de polímero semiconductor poli (3,4-etilendioxitiofeno) dopado con sulfonato de poliestireno (PEDOT: PSS) en un papel pulverizado con oro- muestra un grosor del orden de 10 μm, muy por encima del canales convencionales Este dispositivo se caracteriza por técnicas electroquímicas, que muestran una alta transconductancia que supera los 10 mS. El sensor se probó para detectar H2O2 mediante la construcción de un transistor en un modo de agotamiento donde se utilizó un electrodo Pt como puerta. Se presenta el rendimiento analítico sobresaliente, como lo demuestran la sensibilidad mejorada y los límites de detección, y se discuten las aplicaciones futuras de este tipo de dispositivos.
  Materia: Química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Thick-Film Organic Electrochemical Transistor (OECT) Sensors For The Detection Of Hydrogen Peroxide
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-03-10
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar