Treballs Fi de Màster> Infermeria

Percepción de los/las enfermeros/as sobre el Informe de Cuidados de Enfermería al Alta en un Hospital Comarcal

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:61
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM61
 • Autores:

  Pérez Martí, Montserrat
 • Otros:

  Palabras clave: informe de cures d'infermeria, continuïtat assistencial, història clínica electrònica Casadó Marín, Lina Cristina informe de cures d'infermeria, continuïtat assistencial, història clínica electrònica
  Título en diferentes idiomas: Percepció dels infermers/es sobre l'Informe de Cures d'Infermeria a l'Alta en un Hospital Comarcal Perspective of nurses about Care Discharge Report in a Regional Hospital Percepción de los/las enfermeros/as sobre el Informe de Cuidados de Enfermería al Alta en un Hospital Comarcal
  Áreas temàticas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2014-2015
  Estudiante: Pérez Martí, Montserrat
  Departamento: Infermeria
  Fecha de la defensa del trabajo: 2016-06-26
  Creditos del TFM: 11
  Director del proyecto: Casadó Marín, Lina Cristina
  Resumen: RESUM. L’Informe de Cures d’Infermeria a l’alta (ICI) és part final del procés infermer per a garantir la continuïtat de cures. No obstant això, existeixen dificultats en la complementació dels registres per part dels professionals infermers. Per tant, és important aprofundir en aquest problema, des d’una perspectiva diferent a la majoria d’estudis realitzats, des de la pròpia visió dels infermers/es, per obtenir uns resultats diferents que ajudin a aclarir aquest document. L’objectiu és conèixer la percepció sobre l’ICI integrat en la Història Clínica Electrònica dels infermers/es que treballen en les unitats d’hospitalització de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. El tipus d’estudi és mixt. Les tècniques de recollida de dades són el qüestionari validat per Seva Llor i l’entrevista semiestructurada. En l’estudi quantitatiu es realitzarà una anàlisi descriptiva de totes les variables incloses en l’estudi i per la relació entre les variables mitjançant tables de contingència amb el paquet estadístic PSPP 17.00. Per a l’estudi qualitatiu es procedirà a la transcripció de les entrevistes i a un examen comprensiu del seu contingut, dels conceptes natius (èmic) o propis (ètic). La informació s’ordenarà en eixos temàtics o categories amb el sofware qualitatiu de dades Welf-qda. ABSTRACT. The nurse care discharge report (NCR) is the last part of nursing process to ensure the continuity of care. However, there are difficulties in completing records by nurses. Therefore, it is important to look at this problem, from a different perspective to most studies, from the view of nurses, to obtain different results help to clarify this document. The objective is to know the perspective about NRC, integrated in the Electronic Health Records, of nurses who work in inpatient units of the Regional Hospital of Penedès. The type of study is mixed. The data collection techniques are a validate questionnaire of Seva LLor and semi-structured interview. In the quantitative study, we will take place a descriptive analysis of all variables included in the study and to the relationship between the variables using contingency tables with statistical package 17.00 PSPP. For the qualitative study, we will proceed to the transcript of the interviews and a comprehensive review of its content, native (emic) and own (etic) concepts. The information will be organize in categories or thematic axes with the qualitative data software Welf-Qda RESUMEN El Informe de Cuidados de Enfermería al alta (ICE) es la parte final del proceso enfermero para garantizar la continuidad de cuidados. No obstante, existen dificultades en la cumplimentación de los registros por parte de los profesionales de enfermería. Por este motivo, es importante profundizar en este problema, desde una perspectiva diferente a la mayoría de estudios realizados, desde la propia visión de los/las enfermeras, para obtener unos resultados diferentes que ayuden a clarificar este documento. El objetivo es conocer la percepción sobre el ICE integrado en la Historia Clínica Electrónica de los/las enfermeras que trabajan en las unidades de hospitalización del Hospital Comarcal del Alt Penedés. El tipo de estudio es mixto. Las técnicas de recogida de datos son el cuestionario validado de Seva LLor y la entrevista semiestructurada. En el estudio cuantitativo se realizará un análisis descriptivo de todas las variables incluidas en el estudio y para la relación entre las variables mediante tablas de contingencia con el paquete estadístico PSPP 17.00. Para el estudio cualitativo se procederá a la transcripción de las entrevistas y a un examen comprensivo de su contenido y de los conceptos nativos (émic) y propios (étic). La información se ordenará en ejes temáticos o categorías con el software cualitativo de datos Welf-qda
  Materia: Protocols d'Infermeria ; Infermeria - Pràctica professional
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Castellà
  Enseñanza(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Título en la lengua original: Percepción de los/las enfermeros/as sobre el Informe de Cuidados de Enfermería al Alta en un Hospital Comarcal
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-01-08
 • Palabras clave:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Protocols d'Infermeria ; Infermeria - Pràctica professional
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar