Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

The impact of the translation method in vocabulary teaching to bilingual EFL young learners

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:656
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM656
 • Autores:

  Cugusi, Laura
 • Otros:

  Palabras clave: aprendizaje de vocabulario, uso L1, traducción, jóvenes aprendices vocabulary learning; L1 use; translation; young learners. aprenentatge vocabulari, ús L1, traducció, joves aprenents.
  Título en diferentes idiomas: El impacto del método de traducción en la enseñanza de vocabulario a jóvenes estudiantes bilingües de inglés como lengua extranjera The impact of the translation method in vocabulary teaching to bilingual EFL young learners 'impacte del mètode de traducció en l'ensenyament de vocabulari a joves estudiants bilingües d'anglès com a llengua estrangera
  Áreas temàticas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Codirector del trabajo: Hryckiewicz De Apellániz, Olga
  Estudiante: Cugusi, Laura
  Departamento: Estudis Anglesos i Alemanys
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-22
  Creditos del TFM: 11
  Director del proyecto: Oltra Massuet, Isabel
  Resumen: Although it is correct to maintain individual space for each language, it is also essential to explore alternative strategies. The aim of this study is to explore the relationship between the use of L1 or La + Lα (Language A and Language Alpha in case of bilingual students learning English as Foreign Language) and students’ ability to recall and retain the meaning of words that they learn. Specifically, the purpose of this paper is to determine the effectiveness of the translation method (using both native languages) in teaching vocabulary to elementary level EFL learners in the second year of Primary School. The results show that, during the L2 vocabulary-teaching process, the proper application of L1 can effectively expedite the memorization of new words. Among the researchers who present their arguments in favour of using translation in the classroom, we can find Cook (2011). In the present work, the translation method has been overall successful. A total of 46 young learners took part in this study: 24 of them were in the experiment group who were taught English language using L1 (or La plus Lα in case of bilingual students) translations during the term, and the other 22 students were in the control group who continued learning English using the English language exclusively. A pre-test and a post-test were done orally to the two groups; both consisted of 20 questions. The results indicated that there was a difference between the results of the experiment and the control group after 2-week treatment, in favour of the experiment group. Alongside, an inquest has been done to 19 EFL teachers in the form of questionnaire, to investigate their beliefs about the use of L1 in teaching L2 and the general benefits that a bilingual approach may affect young learners' learning of L2. Encara que és correcte mantenir l'espai individual per a cada llengua, també és essencial explorar estratègies alternatives. L'objectiu d'aquest estudi és explorar la relació entre l'ús de L1 o La + Lα (Llengua A i Llengua Alfa en cas d'estudiants bilingües que aprenen anglès com a llengua estrangera) i la capacitat dels estudiants de recordar i retenir el significat de paraules que aprenen. Específicament, el propòsit d'aquest document és determinar l'eficàcia del mètode de traducció (utilitzant ambdues llengües natives) en l'ensenyament del vocabulari als estudiants de nivell elemental de l'EFL en el segon any de l'Escola Primària. Els resultats mostren que, durant el procés L2, l'aplicació adequada de L1 pot accelerar efectivament la memorització de noves paraules. Entre els investigadors que presenten els seus arguments a favor de l'ús de la traducció a l'aula, trobem Cook (2011). En el treball actual, el mètode de traducció ha tingut èxit en general. Un total de 46 joves estudiants van participar en aquest estudi: 24 d'ells estaven en el grup d'experiments que van ser ensenyats en anglès utilitzant L1 (o La plus Lα en cas d'estudiants bilingües) traduccions durant el període, i els altres 22 estudiants estaven en el grup de control que va continuar aprenent anglès utilitzant exclusivament la llengua anglesa. Una prova prèvia i una post-prova es van fer oralment als dos grups; tots dos consistien en 20 preguntes. Els resultats van indicar que hi havia una diferència entre els resultats de l'experiment i el grup de control després de 2 setmanes de tractament, a favor del grup d'experiments. A més, s'ha fet una investigació a 19 professors de l'EFL en forma de qüestionari, per investigar les seves creences sobre l'ús de L1 en l'ensenyament de L2 i els beneficis generals que un enfocament bilingüe pot afectar l'aprenentatge dels joves estudiants de L2.
  Materia: Ciències de l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua
  Título en la lengua original: The impact of the translation method in vocabulary teaching to bilingual EFL young learners
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-06
 • Palabras clave:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Ciències de l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar