Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

A contextual analysis of EFL textbook text types in Spanish upper secondary education

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:660
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM660
 • Autores:

  Cluciar Dehelean, Raika Miruna
 • Otros:

  Palabras clave: material de lectura, lenguaje antinatural, temas aburridos, falta de motivación, enseñanza basada en la gramática, centrada en la forma, enseñanza comunicativa del lenguaje reading material, unnatural language, dull themes, lack of motivation, grammar-based teaching, form-focused, communicative language teaching material de lectura, llenguatge antinatural, temes avorrits, falta de motivació, ensenyament basat en la gramàtica, centrada en la forma, ensenyament comunicatiu del llenguatge
  Título en diferentes idiomas: Un análisis contextual de los tipos de textos de libros de texto de inglés como lengua extranjera en la educación secundaria española A contextual analysis of EFL textbook text types in Spanish upper secondary education Una anàlisi contextual dels tipus de textos de llibres de text d'anglès com a llengua estrangera en l'educació secundària espanyola
  Áreas temàticas: Filología Philology Filologia
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Codirector del trabajo: Oltra-Massuet, Isabel
  Estudiante: Cluciar Dehelean, Raika Miruna
  Departamento: Estudis Anglesos i Alemanys
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-22
  Creditos del TFM: 11
  Director del proyecto: Hryckiewicz de Apellaniz, Olga
  Resumen: Els llibres de text juguen un paper crucial a les aules de l'EFL arreu del món. Està ben establert que la majoria de les aules espanyoles i catalanes utilitzen llibres de text per a la seva instrucció en anglès. Per tant, el llibre de text es troba al centre del procés d'aprenentatge general. Com a resultat, la font principal del context és el propi llibre de text per a ús gramatical, vocabulari, gèneres i text general. No obstant això, la major part del material de lectura que apareix en els llibres escolars de l'EFL en castellà o en català és fabricat per un equip de professionals que treballen per a l'editorial. Per tant, l'única intenció d'un text és ser una eina d'aprenentatge per a un exercici específic o com a mitjà per incloure la instrucció gramatical específica d'una unitat. Per tant, es perd l'element contextual del contingut real. Els textos que apareixen en la majoria dels llibres escolars pretenen imitar els textos que es troben en contextos realistes. Els textos trobats en els llibres de text no tenen una font contextual i es construeixen per incloure el material gramatical desitjat. Aquesta fórmula sovint resulta en un llenguatge clar i antinatural que no es veuria en un context de la vida real. Aquest projecte pretén analitzar i explorar una selecció de textos trobats en tres llibres de text escollits d'educació secundària a Espanya. L'anàlisi, estudi i retroalimentació de tercers determinaran si els textos trobats en els llibres de text de l'EFL proporcionen el context, l'entreteniment i la informació adequada per als estudiants de secundària d'anglès. Textbooks play a crucial part in EFL classrooms all around the world. It is well established that most Spanish and Catalan classrooms use textbooks for their English instruction. Therefore, the textbook rests at the centerfold of the overall learning process. As a result, the primary source of context is the textbook itself for grammar use, vocabulary, genres, and overall text. However, most of the reading material that appears in Spanish or Catalan EFL schoolbooks is fabricated by a team of professionals who work for the editorial. Therefore, the sole intent of a text is to be a learning tool for a specific exercise or as means to include the specific grammar instruction of a unit. Thus, the contextual element of real content is lost. The texts that appear in most schoolbooks aim to mimic those texts found in realistic contexts. The texts found in textbooks lack a contextual source and are built to include the wanted grammar material. This formula often results in a plain and unnatural language that would not be seen in a real-life context. This project aims to analyze and explore a selection of texts found in three chosen textbooks of secondary education in Spain. The analysis, study, and third-party feedback will determine if the texts found in EFL textbooks provide the context, entertainment, and information suited for secondary students learners of English.
  Materia: Filologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua
  Título en la lengua original: A contextual analysis of EFL textbook text types in Spanish upper secondary education
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-06
 • Palabras clave:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Filologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar