Treballs Fi de Màster> Dret Públic

Aproximació jurídica teòrico-pràctica a la problemàtica de la protecció dels desplaçats ambientals

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:71
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM71
 • Autores:

  Pérez López, David
 • Otros:

  Palabras clave: protecció, desplaçats ambientals environmental displaced, protection protección, desplazados ambientales
  Título en diferentes idiomas: Aproximació jurídica teòrico-pràctica a la problemàtica de la protecció dels desplaçats ambientals Theoretical and practical legal approach to the problem of protection of environmental displaced Aproximación jurídico-práctica a la problemática de la protección de los desplazados ambientales
  Áreas temàticas: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2014-2015
  Estudiante: Pérez López, David
  APS: No
  Departamento: Dret Públic
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2015-09-14
  Director del proyecto: Pigrau Solé, Antoni
  Resumen: La problemàtica dels desplaçats ambientals no ha fet sinó començar, esdevenint un greu problema d’ordre mundial, i l’anterior pel previsible sorgiment d’un gran nombre de nous desplaçats ambientals en els pròxims anys a causa del canvi climàtic. Manca a hores d’ara un instrument internacional o una diversitat d’instruments regionals que regulin de forma global aquesta qüestió, atorgant una protecció integral a aquells que es veuen obligats a abandonar les seves llars per culpa de la degradació ambiental. L’anterior es deu principalment a que, encara que amb una interpretació molt àmplia del text seria possible, la Convenció de Ginebra de 1951 no permet atorgar el refugi als desplaçats per motius ambientals. Es considera vital de cara a un futur pròxim que la comunitat internacional afronti aquest problema de cara, entengui que és improrrogable adoptar mesures integrals de protecció d’aquests desplaçats i comprengui que en cas contrari una crisis humanitària a escala global es pot desfermar degut a les onades de desplaçats ambientals que sense cap mena de control poden arribar a determinats països, provocant en ells a més importants problemes de seguretat. En aquest sentit, la Convenció de Kampala ja constitueix un text normatiu amb inclusió d’un catàleg de drets a nivell regional, la Iniciativa Nansen està oferint un fòrum en el què intentar arribar a un instrument internacional regulador i diverses institucions acadèmiques han redactat autèntics instruments jurídics que regulen globalment el problema amb de diferents maneres com poden ser la creació d’un instrument autònom o la incorporació del text com a protocol de la Convenció Marc pel canvi climàtic pel que fa als desplaçaments per aquest motiu. La manca actual d’instruments jurídics reguladors de la situació implica importants problemes en la defensa dels desplaçats ambientals. Així es reflecteix en la defensa del cas del 5th Inter-american Sustainable Development Moot-Court Competition en què la defensa dels desplaçats es va haver d’acabar basant en motius formals buscant el dret a la no devolució. The problem of environmental refugees has only just begun, becoming a serious global problem, and above the expected emergence of a large number of new environmental refugees in the coming years due to climate change. Missing right now an international instrument or a variety of regional instruments governing this issue globally, providing comprehensive to those who are forced to leave their homes because of environmental degradation protection. This was mainly because, even with a very broad interpretation of the text would be possible, the 1951 Geneva Convention does not allow granting shelter to those displaced by environmental reasons. It is considered vital in the face of the near future the international community tackles this problem head on, understand that can not be extended adopt comprehensive measures to protect the displaced and understand that otherwise a humanitarian crisis on a global scale can unleash due to the waves Environmental displaced without any control can reach some countries, also causing them important security issues. In this sense, the Kampala Convention and constitutes a legislative text including a catalog of rights at the regional level, the Nansen Initiative is offering a forum in which to try to reach an international instrument controller and various academic institutions have prepared authentic instruments law regulating the problem globally in different ways such as the creation of an independent instrument, or incorporate the text as a protocol to the Framework Convention on climate change in relation to the displaced for this reason. The current lack of regulatory legal acts of the situation involves significant problems in the protection of environmental refugees. This is reflected in the defense case 5th Inter-American Sustainable Development Moot-Court Competition in the defense of the displaced had to based on formal grounds seeking the right to non-refoulement. La problemática de los desplazados ambientales no ha hecho sino empezar, convirtiéndose en un grave problema de orden mundial, y lo anterior por el previsible surgimiento de un gran número de nuevos desplazados ambientales en los próximos años debido al cambio climático. Falta en estos momentos un instrumento internacional o una diversidad de instrumentos regionales que regulen de forma global esta cuestión, otorgando una protección integral a aquellos que se ven obligados a abandonar sus hogares por culpa de la degradación ambiental. Lo anterior se debe principalmente a que, aunque con una interpretación muy amplia del texto sería posible, la Convención de Ginebra de 1951 no permite otorgar el refugio a los desplazados por motivos ambientales. Se considera vital de cara a un futuro próximo que la comunidad internacional afronte este problema de frente, entienda que es improrrogable adoptar medidas integrales de protección de estos desplazados y comprenda que de lo contrario una crisis humanitaria a escala global se puede desatar debido a las olas de desplazados ambientales que sin ningún tipo de control pueden llegar a determinados países, provocando en ellos además importantes problemas de seguridad. En este sentido, la Convención de Kampala ya constituye un texto normativo con inclusión de un catálogo de derechos a nivel regional, la Iniciativa Nansen está ofreciendo un foro en el que tratar de llegar a un instrumento internacional regulador y diversas instituciones académicas han redactado auténticos instrumentos jurídicos que regulan globalmente el problema por diferentes vías como pueden ser la creación de un instrumento autónomo, o la incorporación del texto como protocolo a la Convención Marco para el cambio climático en relación a los desplazados por este motivo. La falta actual de instrumentos jurídicos reguladores de la situación implica importantes problemas en la defensa de los desplazados ambientales. Así se refleja en la defensa del caso del 5th Inter-american Sustainable Development Moot-Court Competition en el que la defensa de los desplazados tuvo que terminar basándose en motivos formales buscando el derecho a la no devolución.
  Materia: Canvis climàtics-Efectes sobre les persones
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Dret Ambiental
  Título en la lengua original: Aproximació jurídica teòrico-pràctica a la problemàtica de la protecció dels desplaçats ambientals
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-02-08
 • Palabras clave:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Canvis climàtics-Efectes sobre les persones
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar