Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Effects of prenatal exposure to air and environmental pollution in the offspring's neurocognitive outcomes: a systematic review

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:717
 • Autores:

  Ros Medina, Laura
 • Otros:

  Palabras clave: polución ambiental; polución del aire; embarazo; prenatal; neurocognitivo environmental pollution; air pollution; pregnancy; prenatal; neurocognitive contaminació ambiental; contaminació de l'aire; embaràs; prenatal; neurocognitiu
  Título en diferentes idiomas: Efectos de la exposición prenatal a la polución del aire y ambiental en el desarrollo neurocognitivo del niño: Una revisión sistemática Effects of prenatal exposure to air and environmental pollution in the offspring's neurocognitive outcomes: a systematic review Efectes de l'exposició prenatal a la polució de l'aire i ambiental en el desenvolupament neurocognitiu del nadó: Una revisió sistemàtica
  Áreas temàticas: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Ros Medina, Laura
  Departamento: Bioquímica i Biotecnologia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-21
  Director del proyecto: Arija Arnal, Victoria; Iglesias Vázquez, Lucía
  Resumen: Environmental pollution is known to widely affect human health, leading to the appearance of alterations in neurocognitive pathways. Prenatal exposure to these toxicants can lead to impairments in fetal neurodevelopment, although its association has been poorly investigated. This systematic review evaluated the association between prenatal exposure to air and environmental pollutants, and neurocognitive outcomes during childhood. The majority of studies showed associations between both air and environmental pollution exposure and lower neurocognitive outcome. This systematic review concluded that air and environmental pollutants alter neurocognitive outcomes during childhood, and that both gestational trimester-of-exposure and baby’s sex may be powerful covariates Se sap que la contaminació ambiental afecta àmpliament la salut humana, donant lloc a l'aparició d'alteracions en les vies neurocognitives. L'exposició prenatal a aquests tòxics pot provocar alteracions en el neurodesenvolupament fetal, tot i que la seva associació ha estat poc investigada. Aquesta revisió sistemàtica va avaluar l'associació entre l'exposició prenatal a l'aire i els contaminants ambientals i els resultats neurocognitius durant la infància. La majoria dels estudis van mostrar associacions entre l'exposició a la contaminació atmosfèrica i ambiental i un resultat neurocognitiu més baix. Aquesta revisió sistemàtica va concloure que els contaminants atmosfèrics i ambientals alteren els resultats neurocognitius durant la infància i que tant el trimestre d'exposició gestacional com el sexe del nadó poden ser covariables poderoses
  Materia: Bioquímica i biotecnologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Nutrició i Metabolisme
  Título en la lengua original: Effects of prenatal exposure to air and environmental pollution in the offspring's neurocognitive outcomes: a systematic review
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-13
 • Palabras clave:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar