Treballs Fi de Màster> Química Física i Inorgànica

Internal temperature sensing in lentil root seedlings with Er, Yb: NaYF4 up-converting nanoparticles assisted with smartphone by using and RGB luminiscent nanothermometric model

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:749
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM749
 • Autores:

  Figueras Llussà, Paulí
 • Otros:

  Palabras clave: Nanotermometria, temperatura interna, smartphone Nanothermometry. Interal temperature, smartphone Nanotermometria, temperatura interna, smartphone
  Título en diferentes idiomas: Mesura de la temperature interna d'arrels de llenties mitjançant l'ús de Er, Yb:NaYF4 up-converting nanoparticules ajudar per un smartphone, basat en un model de luminiscencia per RGB Internal temperature sensing in lentil root seedlings with Er, Yb: NaYF4 up-converting nanoparticles assisted with smartphone by using and RGB luminiscent nanothermometric model Medida de la temperature interna de raizes de lentejas mediante el uso de Er,Yb: NaYF4 up-converting nanoparticules asistido por un smartphone y basado en un modelo de nanotermometria luminiscente por RGB
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2019-2020
  Codirector del trabajo: Carvajal, Joan Josep
  Estudiante: Figueras Llussà, Paulí
  Departamento: Química Física i Inorgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2020-11-27
  Creditos del TFM: 24
  Director del proyecto: Pujol Baiges, Cinta
  Resumen: Arrels de llenties es van fer créixer en un ambient control mitjançant un procés de regat amb un dispersió col·loïdal de 0.5 μg/mL Er,Yb:NaYF4 nanopartícules en aigua. El procés de Er3+ “up-conversion” produeix unes bandes de luminescència especifiques per aquestes partícules a 520 nm (2H11/2  4I15/2), 545 nm (4S3/2  4I15/2) i 650 nm (4F9/2  4I15/2) després de que es produeixi excitació en el Yb3+ amb un longitud d’ona de 980nm i la seva consegüent transferència d’energia, això produeix un resultats òptims per a poder aplicar-ho en nanotermometria, on l’objectiu es la mesura de temperatura interna de les arrels de llenties. L’ús d’aquesta eina en un conreu convencional requereix d’una adaptació dels muntatges utilitzats. Per aquest motiu es proposa utilitzar les càmeres dels smartphones coma detectors amb un ajuda de un model RGB que tractaria les dades obtingudes de forma analítica. Els resultats obtinguts demostra que el procés de “up-conversion” es útil per aquesta mesura de temperatura interna en les arrels de llenties basada en un model de nanotermometria per luminescència, confirmant l’existència de un mecanisme de regulació de temperatura en les plantes, i presenta el mòbil com una eina per a detecció de luminescència. Lentil root plants were grown in a controlled environment and watered with a colloidal dispersion of 0.5 μg/mL Er,Yb:NaYF4 nanoparticles in water. The Er3+ up-conversion luminescence emission bands from this type of nanoparticles at 520 nm (2H11/2  4I15/2), 545 nm (4S3/2  4I15/2) and 650 nm (4F9/2  4I15/2) after excitation of Yb3+ at 980 nm and the subsequent energy transfer to Er3+, show good properties for luminescence nanothermometry purposes to sense temperature values in the internal parts of a lentil root plant from outside. The objective of using this luminescent nanothermometer as a tool in the field of crop temperature control, requires the simplification of experimental set-ups. For this reason here is proposed to use smartphone cameras as detectors with the application of an RGB approach for analytical treatment. The results obtained show the ability of Er,Yb:NaYF4 up-conversion nanoparticles to be used as luminescent nanothermometers for temperature sensing inside the lentil plant root structure, which indicates the statement that plants have a regulative thermal mechanism against extreme temperatures, and presents the smartphone camera as a detector for the emitted luminescence.
  Materia: Química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Internal temperature sensing in lentil root seedlings with Er, Yb: NaYF4 up-converting nanoparticles assisted with smartphone by using and RGB luminiscent nanothermometric model
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-07-30
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar