Treballs Fi de Màster> Geografia

Rural tourism as tool for the socio-economic development for rural areas after-Covid 19 Agro- cooperativism in the rural Catalonia"

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:780
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM780
 • Autores:

  Balestracci, Giulia
 • Otros:

  Palabras clave: Turismo Rural post-Covid19, agro-cooperativismo, subvenciones europeas Rural tourism, sustainable development, LEADER, NEXTGeneration, post-Covid-19 Turisme Rural post-Covid19, Agro-Cooperativisme, subvencions europees
  Título en diferentes idiomas: Turismo como herramienta para el desarrollo de la Catalunya rural post-COVID19. Agro-cooperativismo en la Catalunya Rural Rural tourism as tool for the socio-economic development for rural areas after-Covid 19 El turisme rural com a eina per al desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals post-Covid19. L'agro-cooperativisme a la Catalunya rural
  Áreas temàticas: Turismo y ocio Tourism and leisure Turisme i oci
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Balestracci, Giulia
  Departamento: Geografia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-09-16
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Russo, Paolo Antonio
  Resumen: En l'última dècada, el turisme rural s'ha convertit en una de les majors fonts d'ingressos de les zones rurals espanyoles (Albaladejo I.P 2003), que ha experimentat un augment constant de la presència turística en les últimes dècades, com es mostra en les dades estàtiques. Aquest treball pretén minimitzar l'impuls del turisme rural produït pel nou escenari que la crisi sanitària i econòmica mundial ha obert des de 2020. La pandèmia COVID-19 ha representat una amenaça massiva per a la indústria turística mundial. Les parts interessades, començant per les autoritats públiques, s'enfronten al repte de reactivar el turisme, evitant el retorn al model turístic anterior a Covid, que sembla el resultat més probable. En el seu lloc, la situació ideal seria planificar un model de turisme alternatiu que consideri un desenvolupament més sostenible. És possible proposant el creixement turístic de les destinacions turístiques massives, com la Costa Brava a Catalunya, en favor d'una redistribució dels fluxos turístics dins de les zones rurals gràcies al disseny de nous productes turístics experiencials. In the last decade, rural tourism has become one of the largest sources of income for Spanish rural areas (Albaladejo I.P 2003), which has experienced a constant increase in tourism presence in the last decades, as shown in the statical data. This work aims to problematize the rural tourism boost produced by the new scenario that the global sanitary and economic crisis has opened since 2020. The COVID-19 pandemic has represented a massive threat to the worldwide tourism industry. Tourist stakeholders, starting with the public authorities, face the challenge of reactivating tourism, avoiding a return to the pre-Covid tourism model, which seems the most likely outcome. The ideal situation would instead be planning an alternative tourism model that considers a more sustainable development. It can be possible by proposing tourism degrowth for the massive tourist destinations, as the Costa Brava in Catalonia, in favor of a redistribution of the tourism flows within the rural areas thanks to new experiential tourist products design.
  Materia: Turisme
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Título en la lengua original: Rural tourism as tool for the socio-economic development for rural areas after-Covid 19
  Fecha de alta en el repositorio: 2021-09-22
 • Palabras clave:

  Turismo y ocio
  Tourism and leisure
  Turisme i oci
  Turisme
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar